Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru mieszkańców,
  2. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich oraz obywateli państw Unii Europejskiej,
  3. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,
  4. wydawanie zaświadczeń meldunkowych,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących spraw meldunkowych,
  7. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
 2. wprowadzanie zmian w systemie informatycznym rejestru mieszkańców wynikających z nazewnictwa miejscowości, ulic i numeracji nieruchomości,
 3. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych, w tym przygotowywanie decyzji dotyczących organizowania imprez,
 5. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji,
 6. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 7. prowadzenie rejestru wyborców,
 8. sporządzanie wydruków spisów na potrzeby wyborów i referendów,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu rejestru wyborców,
 10. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, ich weryfikacja pod kątem kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze PESEL oraz ich rejestracja i realizacja,
 11. wydawanie dowodów osobistych wnioskodawcom,
 12. unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 13. przyjmowanie zawiadomień, rejestracja i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 14. realizacja wniosków o udostępnienie danych w zakresie dowodów osobistych.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy realizowanie spraw z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności:

 1. dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 3. dokonywanie rejestracji danych oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 4. występowanie z urzędu o nadanie oraz zmianę numeru PESEL,
 5. przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych oraz przekazywanie ich do Archiwum Państwowego po zakończeniu okresu ich przechowywania w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 6. przyjmowanie oświadczeń o:
  1. wstąpieniu w związek małżeński,
  2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  4. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  5. uznaniu ojcostwa,
  6. nadaniu dziecku nazwiska,
  7. zmianie imienia dziecka.
 7. prowadzenie rejestru uznań ojcostwa,
 8. wydawanie zaświadczeń o:
  1. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  2. możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  3. stanie cywilnym,
  4. zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  5. wydawanie zaświadczeń o nie posiadaniu księgi stanu cywilnego,
 9. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub,
 10. wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
 11. transkrypcje zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 12. odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 13. sprostowanie oraz uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 14. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 15. przygotowywanie wniosków o przyznanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 16. organizowanie uroczystych jubileuszy wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz z okazji 100-lecia urodzin,
 17. wykonywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania USC,
 18. przyjmowanie do protokołu ostatniej woli spadkodawcy,
 19. wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 20. załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:00:19
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:01:02
 • Liczba odsłon: 865
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377650]

przewiń do góry