WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
kadencja 2014-2018
Uchwały 2014-2018
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego

Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa

Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku stanowiącym własność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok

Uchwała Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.

Uchwała Nr V/22/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 stycznia 2015 r. w  sprawie upoważnienia Burmistrza Nasielska do złożenia wniosku o dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nasielsk”

Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na adaptacji istniejących obiektów budowlanych położonych na terenie miejscowości Siennica dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów(zużytych opon).

Uchwała Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1984

 

Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/3

Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1215/1, 1215/7 i 1215/11

Uchwała Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/33/15  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku.

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2015

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr IX/39/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Uchwała Nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Uchwała Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IX/45/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku

Uchwała Nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2015 roku

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

Uchwała Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2015 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa

Uchwala Nr XI/56/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Uchwała Nr XI/57/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 rok

Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2014 r.

Uchwała Nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XI/60/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Psucin

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku.

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania imienia Marii Kwit Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Cieksynie wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie

Uchwała Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Nowodworskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi obejmującym zadanie remontu drogi powiatowej nr 2429W Siennica - Mogowo.

Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami

Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/386/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Uchwała Nr XII/70/15  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XII/71/15  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XII/72/15  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 360/4 i 360/7

Uchwała Nr XII/74/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nasielsk.

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2015

Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2.

Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Uchwała Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku – do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze

Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk oraz obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Nasielsk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki: 1.pdf , 2.pdf , 3.pdf , 4.pdf , 5.pdf , 6.pdf , 7.pdf , 8.pdf , 9.pdf , 10.pdf

Uchwała Nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą

Uchwała Intencyjna Nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu na tworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Nasielsku z lokalizacją w budynku po byłej szkole podstawowej w Krzyczkach Pieniążki.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2015

Uchwała Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2016 r.

Uchwała Nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XVII/101/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Senioralnej Strategii Miasta Nasielsk na lata 2015-2020” (Załącznik: uchwala.xvii.101.15.2015-11-26_zal.pdf )

Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli

Uchwała Nr XVIII/108/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVIII/109/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/112/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018

Uchwała Nr XVIII/114/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVIII/115/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

Uchwała Nr XVIII/116/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy placowi

Uchwała Nr XVIII/117/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XIX/118/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Cieksyn

Uchwała Nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2016

Uchwała Nr XIX/124/16   Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2016 rok

Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Nasielsk z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2016 roku (Załącznik:  zalacznik_129-16.pdf )

Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku

Uchwała Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (1. Załącznik )

Uchwała Nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk"

Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk

Uchwała Nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nasielsku

Uchwała Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXI/139/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/141/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2016

Uchwała Nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 

Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze

Uchwała Nr XXII/146/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów", wnioskowanego przez Gminę Nasielsk do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIII/147/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XXIII/148/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2015 rok

Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/151/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Nasielskiego budownictwa Mieszkaniowego spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/78/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2

Uchwała Nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2429W relacji Siennica-Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk, celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa

Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowodworskiemu

Uchwała Nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/167/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr XXIII/168/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr XXIV/169/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXV/172/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.

Uchwała Nr XXV/173/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w mieście Nasielsku

Uchwała Nr XXV/174/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w mieście Nasielsku

Uchwała Nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XXV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Nasielsk"

Uchwała Nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nasielsk do konsorcjum oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn."OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica"

Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 206 roku zmieniająca uchwałę nr XIII/78/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2

Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego

Uchwała Nr XXV/182/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwałą Nr XXV/183/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXVI/187/ 16 16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/188/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku uchylająca Uchwałę Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwalę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/190/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 wrześnie 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/192/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/193/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/194/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/195/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/196/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/197/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/198/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Uchwała Nr XXVI/199/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/200/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/201/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/202/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/203/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/204/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/205/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu

Uchwała Nr XXVII/208/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 października 2016 roku w sprawie  wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Nasielsk przedłożonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXVIII/209/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/210/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nasielsk do konsorcjum oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica"

Uchwała Nr XXVIII/212/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/213/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIX/214/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.

Uchwała Nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krogule

Uchwała Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Uchwała Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk służebnościami gruntowymi i przesyłu

Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia prawa

Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXIX/228/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków

Uchwała Nr XXIX/232/16  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXIX/233/16  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Uchwała Nr XXX/234/16   Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXX/235/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/236/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 rok

Uchwała Nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XXX/238/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody 3 drzew uznanych za pomniki przyrody

Uchwała Nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXX/240/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska" oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf

Uchwała Nr XXX/241/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne niż gmina Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/390/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

Uchwała Nr XXX/243/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XXXI/244/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XXXII/247/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/248/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Uchwała Nr XXXII/249/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/250/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXXII/251/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia obrębu ewidencyjnego Aleksandrowo

Uchwała Nr XXXII/252/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "NASIELSZCZANIE"

Uchwała Nr XXXII/253/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017 roku,a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXII/255/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielskiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/256/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/257/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXIII/258/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/388/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku

Uchwała Nr XXXIV/259/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XXXIV/261/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXXIV/262/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXXIV/263/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/264/1 7 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku

Uchwała Nr XXXIV/265/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXXIV/266/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIV/267/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019

Uchwała Nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr XXXV/270/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXV/276/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze-stwierdzenie nieważności uchwały - tutaj

Uchwała Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXXVI/279/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2016 rok

Uchwała Nr XXXVI/280/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXVI/281/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/282/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXXVI/283/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2010, edycja w 2017 r. (M.P. z 2016 r.,poz.1254), przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XXXVI/284/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

Uchwała Nr XXXVI/285/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku

Uchwała Nr XXXVI/286/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XXXVI/287/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Psucin

Uchwała Nr XXXVI/288/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu 

Uchwala Nr XXXVI/289/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nasielsk

Uchwała Nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 . w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/292/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Toruń Dworski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 36/2, 40/8, 40/10, 40/12, 40/14

Uchwala Nr XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/68/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała Nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXVI/295/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia służebności gruntowej

Uchwała Nr XXXVI/296/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/42/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/297/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/299/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdów

Uchwała Nr XXXVIII/300/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/302/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr XXXVIII/305/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich

Uchwała Nr XXXVIII/306/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym

Uchwała Nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach

Uchwała Nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie

Uchwala Nr XXXVIII/309/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach

Uchwała Nr XXXVIII/310/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Uchwała Nr XXXIX/311/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwala Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXIX/313/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Nasielsk na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIX/314/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXIX/315/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej

Uchwała Nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLI/317/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLI/318/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IX/79/201 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLI/320/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr XLI/321/17 R ady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Studzianki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 103/16

Uchwała Nr XLI/322/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13

Uchwała Nr XLI/323/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia służebności gruntowej

Uchwała Nr XLI/324/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLI/325/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr XLI/326/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: udzielenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach' II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" oraz zaciągnięcie na ten cel zobowiązań finansowych

Uchwała Nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 r.

Uchwała Nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/332/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Uchwała Nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Uchwała Nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52

Uchwała Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Uchwała Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok"

Uchwała Nr XLII/339/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13

Uchwała Nr XLII/340/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr XLII/341/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XLII/342/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Żabiczyn

Uchwała Nr XLII/343/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/346/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XLIII/349/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XLIII/350/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/352/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XLIV/353/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLIV/354/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/355/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XLIV/356/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/357/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/358/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.

Uchwała Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLV/362/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr XLV/363/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XLV/364/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr XLV/365/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 571 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką na 632

Uchwała Nr XLV/366/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/15

Uchwała Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Uchwała Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/373/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku

Uchwała Nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczącego poparcia stanowiska Rady Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń

Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk

Uchwała Nr XLVII/380/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia ścieżki rowerowo-pieszej

Uchwała Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok

Uchwała Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Uchwała Nr XLIX/383/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLIX/384/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2017 rok

Uchwała Nr XLIX/385/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie  przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr XLIX/386/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok

Uchwała Nr XLIX/388/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nasielsk na lata 2018-2022

Uchwała Nr XLIX/389/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk

Uchwała Nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XLIX/391/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr XLIX/392/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.nr 2160 i 2234

Uchwała Nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XLIX/395/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XLV/376/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku

Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Uchwała Nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu

Uchwala NR XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie

Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsk

Uchwała Nr L/403/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk"

Uchwała Nr L/404/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/394/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr L/405/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr L/406/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr L/407/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk

Uchwała Nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.

Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 741/3 poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali i pomieszczeń przynależnych do tych lokali

Uchwała Nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr LI/413/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała Nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

Uchwała Nr LI/416/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk z późń. zm.

Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LV/418 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Uchwała Nr LV/419/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok"

Uchwała Nr LV/420/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku

Uchwała Nr LV/421/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr LV/422/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017-2018/2019

Uchwała Nr LV/424/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok
 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Radosław Romanowski
Data udostępnienia w BIP:2018-11-21
Informacja zaktualizowana przez:Radosław Romanowski
Data ostatniej aktualizacji:2018-11-21
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [3102335]