WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
2011
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .

 

Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020 (Pobierz - .pdf )

uchwala_24_2011_zal.xls

uchwala_rio_68_c_2011.pdf


Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2011r. Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. (Pobierz - .pdf )

uchwala_25_2011_zal.xls

uchwala_rio_69_c_2011.pdf

 

Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (Pobierz - .pdf )

uchwala_v_26_2011_zal.pdf

 

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .pdf )

uchwal_27_2011_zal.xls

 

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie nabycia nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nasielsku przed sądami administracyjnymi (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nasielsku (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2011 (Pobierz - .pdf )

uchwala_v_35_2011_zal.pdf

 

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin. (Pobierz - .pdf )


Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

 

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf )

uchwala_nr_vii-44-11_zal.xls

 

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala_nr_vii-45-11_zal.xls

 

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie:  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Nasielsk na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/396/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_vii-48-11_zal.pdf

 

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_vii-49-11_zal.pdf

 

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_vii-50-11_zal1.pdf

uchwala_vii-50-11_zal2.pdf

uchwala_vii-50-11_zal3.pdf

uchwala_vii-50-11_zal4.pdf

 

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. (Pobierz - .pdf )

satut_spzoz_uchwala_51-11.pdf

 

Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf  ) uchwala_ix_69_11.pdf

uchwala_viii_52_11_zal.xls

 

Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - uchwala_viii_53_11.pdf )

uchwala_viii_53_11_zal.xls

 

Uchwała Nr VIII/54 /11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustalenia warunków jego sprzedaży (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/59/11Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń dokonanychw Uchwale nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2010 rok. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2010 rok. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_ix_69_11_zal1.pdf

uchwala_ix_69_11_zal2.pdf

uchwala_ix_69_11_zal3.pdf

uchwala_ix_69_11_zal4.pdf

uchwala_ix_69_11_zal5.pdf

uchwala_ix_69_11_zal6.pdf

uchwala_ix_69_11_zal7.pdf

 

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/365/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z dopłatą do odsetek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Pobierz - .pdf   )

uchwala_ix-70-11_zal.xls

 

Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .pdf )

uchwala_ix-71-11_zal.xls

 

Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psucin gmina Nasielsk, na lata 2010-2017 (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie Uchwały Nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w Jaskółowie. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalni ścieków w Nasielsku. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Nasielska (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf )

uchwala_nr_x-82-11_zal_1.xls

uchwala_nr_x-82-11_zal_2.xls

uchwala_nr_x-82-11_zal_3.xls

 

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  14 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na  2011 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala_nr_x-83-11_zal.xls

 

Uchwała X/84/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń dokonanych w Uchwale Nr XII/82/07 z dnia 13 września 2007 r , dotyczącej uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego zalesienia w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_nr_xi-89-11_zal_1.xls

uchwala_nr_xi-89-11_zal_2.xls

uchwala_nr_xi-89-11_zal_3.xls

 

Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - .pdf  )

uchwaly_nr_xi-90-11_zal.xls

 

Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu ultrasonograficznego. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2 (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia (Pobierz - pdf )

 

Uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustalenia warunków jego sprzedaży (Pobierz - pdf )

 

Uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 roku. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku – Wydział Rodzinny i Nieletnich. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania. (Pobierz - .pdf  )

wniosek_spolka_wodna99-2011.pdf

sprawozdanie_spolki_wodne99-2011.pdf

 

Uchwała Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_nr_xii-100-11_zal_1.xls

uchwala_nr_xii-100-11_zal_2.xls

uchwala_nr_xii-100-11_zal_3.xls

 

Uchwała Nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - .pdf  )

uchwaly_nr_xi-101-11_zal.xls

 

Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk. (Pobierz -  .pdf

 

Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic (Pobierz - .pdf )

uchwala_xii.104.11_zal.jpg

 

Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2011-2020. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xiii_105_11_zal_1.xls

uchwala_xiii_105_11_zal_2.xls

uchwala_xiii_105_11_zal_3.xls

 

Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xiii_106_11.xls

 

Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2012 r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xiv.109.11_zalacznik.pdf

 

Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xiv.110.11_zalacznik1.pdf

uchwala_xiv.110.11_zalacznik2.pdf

uchwala_xiv.110.11_zalacznik3.pdf

uchwala_xiv.110.11_zalacznik4.pdf

 

Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xiv.116.11_zal.pdf

 

Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (Pobierz - .pdf )

uchwala_xiv.117.11_zal.pdf

 

Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xiv.118.11_zal.pdf

 

Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-14-199/11 pt. „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk” (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Nasielsk z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalania zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XV/125/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )  

 

Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2012 rok Nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011r. (Pobierz - .pdf )

Uchwała RIO w sprawie opini - uchwala_ci_37_2012.pdf

 

Uchwała Nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xv_127_11_inf.xls

uchwala_xv_127_11_zal1.xls

uchwala_xv_127_11_zal3.xls

uchwala_xv_127_11_zal_2_i_4.xls

 

Uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na  2011 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvi-128-11_zal.xls

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XVI/129/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk.  (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvi-129-11_zal_1.xls

uchwala_xvi-129-11_zal_2_i_4.xls

uchwala_xvi-129-11_zal_3.xls

uchwala_xvi-129-11_info.xls

 

Uchwała Nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na  2011 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvi-130-11_zal.xls

 

Uchwała Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. (Pobierz - .pdf + zalaczniki  )

 

Uchwała Nr XVI/133/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Popowo Północ. (Pobierz - .pdf  )

 


!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .
 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Radosław Romanowski
Data udostępnienia w BIP:2011-02-02
Informacja zaktualizowana przez:Radosław Romanowski
Data ostatniej aktualizacji:2017-05-09
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [3102359]