WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
2012
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

Uchwała Nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xvii_134_12_inf.xls

uchwala_xvii_134_12_zal1.xls

uchwala_xvii_134_12_zal2.xls

uchwala_xvii_134_12_zal3.xls

 

Uchwała Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012r. (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xvii_135_12_zal1.xls

uchwala_xvii_135_12_zal2.xls

uchwala_xvii_135_12_zal3.xls

uchwala_xvii_135_12_zal4.xls

 

Uchwała Nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nasielsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań (Pobierz - .pdf  )

uchwala_xvii_136_12_zal1.pdf

uchwala_xvii_136_12_zal2.pdf

 

Uchwała Nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia  2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvii_137_12_zal1.pdf

uchwala_xvii_137_12_zal2.pdf

 

UCHWAŁA Nr XVII/138/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia służebności gruntowej (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA NRXVII/139/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA NR XVII/141/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu propozycji „Planu Aglomeracji Nasielsk” (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XVII/143/12 Rady Miejskiej Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r w sprawie: nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2012. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvii_144_12_zal.pdf

 

Uchwała Nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2012 (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvii_145_12_zal.pdf

 

Uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie ” (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xviii.147.12.2012-02-23_inf.xls

uchwala.xviii.147.12.2012-02-23_zal1.xls

uchwala.xviii.147.12.2012-02-23_zal2.xls

uchwala.xviii.147.12.2012-02-23_zal3.xls

uchwala.xviii.147.12.2012-02-23_zal4.xls

 

Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xviii.148.12.2012-02-23_zalacznik1.xls

uchwala.xviii.148.12.2012-02-23_zalacznik2.xls

uchwala.xviii.148.12.2012-02-23_zalacznik3.xls

uchwala.xviii.148.12.2012-02-23_zalacznik4.xls

 

Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .pdf )

uchwala.xviii.149.12.2012-02-23_zal.xls


Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie. (Pobierz - .pdf )

uchwala_xvii-150-12_zal1.jpg


Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 luty 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku projektu systemowego pn. „Uwierz w Siebie – Aktywizacja Społeczno- Zawodowa dla Osób Niepracujących z Terenu Gminy Nasielsk” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego  (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xix.153.12.2012-03-26_inf.xls

uchwala.xix.153.12.2012-03-26_zal1.xls

uchwala.xix.153.12.2012-03-26_zal2.xls

uchwala.xix.153.12.2012-03-26_zal3.xls

uchwala.xix.153.12.2012-03-26_zal4.xls

 

Uchwała Nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal1.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal2.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal3.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal4.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal5.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal6.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal7.xls

uchwala.xix.154.12.2012-03-26_zal8.xls

 

Uchwała Nr XIX/155/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIX/156/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIX /157/ 12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2012 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xix.157.12.2012-03-26_zal.docx

 

Uchwała Nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  26 marca 2012 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwi erząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku (Pobierz - .pdf )

uchwala.xix.159.12.2012-03-26_zal.pdf

 

Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. (Pobierz - .pdf )


Uchwała Nr XX/161/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xx.161.12.2012-04-12_inf.xls

uchwala.xx.161.12.2012-04-12_zal1.xls

uchwala.xx.161.12.2012-04-12_zal2.xls

uchwala.xx.161.12.2012-04-12_zal3.xls

uchwala.xx.161.12.2012-04-12_zal4.xls

 

Uchwała Nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xx.162.12.2012-04-12_zal1.xls

uchwala.xx.162.12.2012-04-12_zal2.xls

uchwala.xx.162.12.2012-04-12_zal3.xls

uchwala.xx.162.12.2012-04-12_zal4.xls

 

Uchwała Nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxi.165.12.2012-05-17_zal1.xls

uchwala.xxi.165.12.2012-05-17_zal2.xls

uchwala.xxi.165.12.2012-05-17_zal3.xls

uchwala.xxi.165.12.2012-05-17_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal1.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal2.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal3.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal4.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal5.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal6.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal7.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal8.xls

uchwala.xxi.166.12.2012-05-17_zal9.xls

 

Uchwała Nr XXI/167/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego fragment wsi Dobra Wola. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulic (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic (Pobierz - .pdf )

uchwala_xxi_170_12_zal.jpg

 

Uchwała Nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic (Pobierz - .pdf )

uchwala_xxi_171_12_zal.jpg

 

Uchwała Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2011 rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXII/175/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala_xxii_175_12_inf.xls

uchwala_xxii_175_12_zal1.xls

uchwala_xxii_175_12_zal2.xls

uchwala_xxii_175_12_zal3.xls

uchwala_xxii_175_12_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxii.176.12.2012-06-28_zal1.xls

uchwala.xxii.176.12.2012-06-28_zal2.xls

uchwala.xxii.176.12.2012-06-28_zal3.xls

uchwala.xxii.176.12.2012-06-28_zal4.xls

uchwala.xxii.176.12.2012-06-28_zal5.xls

 

Uchwała Nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXII/178/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz -  .pdf )

uchwala.xxiii.179.12.2012-08-30_inf.xls

uchwala.xxiii.179.12.2012-08-30_zal1.xls

uchwala.xxiii.179.12.2012-08-30_zal2.xls

uchwala.xxiii.179.12.2012-08-30_zal3.xls

uchwala.xxiii.179.12.2012-08-30_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. (Pobierz - pdf )

 

Uchwała Nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.  (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk.  (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r.w sprawie przynależności administracyjnej Gminy Nasielsk do Obszaru Metropolitalnego Warszawy  (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XXIV/186/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxiv.186.12.2012-09-27_inf.xls

uchwala.xxiv.186.12.2012-09-27_zal1.xls

uchwala.xxiv.186.12.2012-09-27_zal2.xls

uchwala.xxiv.186.12.2012-09-27_zal3.xls

uchwala.xxiv.186.12.2012-09-27_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXIV/187/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012r. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxiv.187.12.2012-09-27_zal.xls

 

Uchwała Nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie opłaty targowej. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Pobierz -  .pdf )

 

Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego fragment wsi Dobra Wola. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxv.192.12.2012-10-25_inf.xls

uchwala.xxv.192.12.2012-10-25_zal1.xls

uchwala.xxv.192.12.2012-10-25_zal2.xls

uchwala.xxv.192.12.2012-10-25_zal3.xls

uchwala.xxv.192.12.2012-10-25_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Nasielsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Nasielsk. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXV/202/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2013r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxvi.206.12.2012-11-29_inf.xls

uchwala.xxvi.206.12.2012-11-29_zal1.xls

uchwala.xxvi.206.12.2012-11-29_zal2.xls

uchwala.xxvi.206.12.2012-11-29_zal3.xls

uchwala.xxvi.206.12.2012-11-29_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/208/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxvi.210.12.2012-11-29_zal.doc

 

Uchwała Nr XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxvi.211.12.2012-11-29_zal.doc

uchwala.xxvi.211.12.2012-11-29_zal_do_zal.doc

 

Uchwała Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. (Pobierz - .pdf  )

 

Uchwała Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVIII/217/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxviii.217.12.2012-12-17_zal4.xls

uchwala.xxviii.217.12.2012-12-17_zal3.xls

uchwala.xxviii.217.12.2012-12-17_zal2.xls

uchwala.xxviii.217.12.2012-12-17_zal1.xls

uchwala.xxviii.217.12.2012-12-17_inf.xls

 

Uchwała Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxix.220.12.2012-12-28_inf.xls

uchwala.xxix.220.12.2012-12-28_zal1.xls

uchwala.xxix.220.12.2012-12-28_zal2.xls

 

Uchwała Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk (Pobierz - .pdf )

uchwala.xxix.222.12.2012-12-28_inf.xls

uchwala.xxix.222.12.2012-12-28_zal1.xls

uchwala.xxix.222.12.2012-12-28_zal2.xls

uchwala.xxix.222.12.2012-12-28_zal3.xls

uchwala.xxix.222.12.2012-12-28_zal4.xls

 

Uchwała Nr XXIX/223/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012r. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej (Pobierz - .pdf )

WAŻNE ! Uchwała RIO o unieważnieniu zapisu z §6 "i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku" uchwala_rio_2-37-2013.pdf

 

Uchwała Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Nasielsk z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nasielsk na lata 2013-2017 (Pobierz - .pdf )

uchwala_xxix_225_12_zal.doc


Uchwała Nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Pobierz - . pdf)


Uchwała Nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Nasielska.  (Pobierz - .pdf )
 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Radosław Romanowski
Data udostępnienia w BIP:2012-02-03
Informacja zaktualizowana przez:Radosław Romanowski
Data ostatniej aktualizacji:2013-03-14
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [3102295]