Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Szybki dostęp: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

 

 

2012


Kontrola planowania i realizacji przez Gminę Nasielsk zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w okresie 2009 r. – I kwartał 2012 r.

Organ przeprowadzający kontrolę: Departament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Wystąpienie pokontrolne - kontrola planowania i realizacji zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej od 2009 do I kwartału 2012

 

Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego

Organ przeprowadzający kontrolę: Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego_2012

 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej (za 2011 rok)

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok

 

 

2013


Kontrola przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości.pdf

Zarządzenie pokontrolne.pdf

 

Kontrola ex-post realizacji zadania pn. „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gm. Nasielsk” zrealizowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Raport z czynności kontrolnych - odnowa i rozwój wsi Psucin

 

Kontrola wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w rozdziałach 85206, 85295 oraz 85415 klasyfikacji budżetowej – w 2012 roku

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Realizacja dotacji z MUW na realizację wydatków w rozdziałach 85206_85295_85415 w 2012 roku

 

Kontrola stanu realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Nasielsk

Organ przeprowadzający kontrolę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Protokół kontroli problemowej - stan przygotowania Gminy Nasielsk w realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego_2013

 

 

2014


Kontrola – ograniczenie (zapobieganie) wpływu na środowisko podmiotów, których działalność powoduje (może powodować) negatywne zmiany w środowisku lub reakcje społeczne (oględziny rowów odwadniających na odcinku od terenu PKP S.A. do ul. Kolejowej w Pieścirogach Starych)

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

Protokół kontroli-ograniczanie wpływu na środowisko podmiotów których działalność powoduje negatywne zmiany_2014

 

Kontrola - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych  składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie II

Protokół kontroli ZUS-ubezpieczenia społeczne_2014

 

 

2015


Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta w Nasielsku

Organ przeprowadzający kontrolę: Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego_2015

 

 

2016


Kontrola stanu realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Nasielsk

Organ przeprowadzający kontrolę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Protokół kontroli problemowej - stan przygotowania Gminy Nasielsk w realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego_2016

 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej (za 2015 rok)

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 rok

 

 

2017


Kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, numer projektu: RPMA.04.01.00-14-6947/16

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów Unijnych

Informacja o kontroli.pdf

Informacja pokontrolna 10 lipca 2017.pdf

Informacja pokontrolna 23 listopada 2018.pdf

Pismo - brak uwag do informacji pokontrolnej 10 grudnia 2018.pdf

 

Kontrola ex-post projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo – Kędzierzawice” PROW 2014-2020

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo-Kędzierzawice

Raport z czynności kontrolnych.pdf

Wyjaśnienie gminy Nasielsk.pdf

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:

  • wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  • prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - ochrona środowiska rejestr działalności regulowanej zwrot podatku akcyzowego_2017

 

 

2018


Kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazanej w 2017 roku w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” moduł I

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wykorzystanie dotacji w 2017 r na realizację zadania Senior_2018 str_1.pdf str_2.pdf

 

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta Nasielsk do 2017 roku włącznie

Organ przeprowadzający kontrolę: Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego_2018

 

 

2019


Kontrola prawidłowości realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Protokół kontroli 3_listopada 2020.pdf

Protokół kontroli 4 grudnia 2020.pdf

Wyjaśnienie gminy Nasielsk 8 października 2020.pdf

Wystąpienie pokontrolne 17 listopada 2020.pdf

 

2020


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej (za 2019 rok)

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2019 rok

 

 

2021


Kontrola: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych  składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie II

Protokół kontroli ZUS-ubezpieczenia społeczne_2021

 

Kontrola stanu przygotowań Urzędu Miejskiego w Nasielsku do realizacji zadań obronnych 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Protokół kontroli problemowej - stan przygotowań obronnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku_2021

 

Kontrola problemowa zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 roku

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w 2020 roku

 

Kontrola wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Nasielsk (miejsko-wiejska), zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych

Organ przeprowadzający kontrolę: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

Protokół kontroli - kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza_2021

 

Kontrola prawidłowości realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1081/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach”

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - przebudowa drogi gminnej w Czajkach

 

 

2022


Kontrola w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Wystąpienie pokontrolne - Usuwanie wyrobów zawierających azbest_2022

 

Kontrola projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programy Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Organ przeprowadzający kontrolę: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Finalny raport - informacja pokontrolna gmina Nasielsk.pdf

Informacja dotycząca finalnego wyniku z kontroli.pdf

 

 

Szybki dostęp: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radosław Romanowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-13 14:08:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Radosław Romanowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-08 09:18:42
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868433]

przewiń do góry