Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

1. Każdy interesant Urzędu Miejskiego w Nasielsku (dalej „Urzędu”), bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, może poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zgłoszenie o braku dostępności ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zgłoszenie można złożyć:

 • dostarczając je osobiście do Biura Obsługi Interesantów (parter budynku Urzędu przy ul. Elektronowej 3) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00),
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,
 • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@nasielsk.pl,
 • wysyłając za pośrednictwem ePUAP na: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP

 

2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług, może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek musi zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek można złożyć:

 • dostarczając go osobiście do Biura Obsługi Interesantów (parter budynku Urzędu przy ul. Elektronowej 3) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00),
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,
 • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@nasielsk.pl,
 • wysyłając za pośrednictwem ePUAP na: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP

Zapewnienie dostępności przez Urząd, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w tym terminie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znaczenie utrudnione, Urząd zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i jest zobowiązany do zaproponowania dostępu alternatywnego oraz uzasadnienia swojego stanowiska.

3. Wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności w Urzędzie, w przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1) w sposób i w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności (podstawowe załatwienie sprawy), albo

 2) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności (w terminie wydłużonym), albo

 3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Wnioskodawca składa skargę na brak dostępności w Urzędzie do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 3.1 lub 3.2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.3.

Pobierz:

Informacja o braku dostępności (wersja edytowalna)

Informacja o braku dostępności (wersja PDF)

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja edytowalna)

Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja PDF)

 

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementów (dalej „dostępności cyfrowej”)

1. Każdy interesant może wystąpić z żądaniem (o zapewnienie dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”).

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementów, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Żądanie można złożyć:

 • dostarczając je osobiście do Biura Obsługi Interesantów (parter budynku Urzędu przy ul. Elektronowej 3) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00),
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk,
 • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@nasielsk.pl,
 • wysyłając za pośrednictwem ePUAP na: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP

Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej w tym terminie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, Urząd powiadamia osobą występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do elementu strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej wraz z uzasadnieniem.

Urząd może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

2. W przypadku gdy Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementów, wskazanych w żądaniu, albo odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta może złożyć do Burmistrza Nasielska skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementów.

Do skarg rozpatrywanych w tych postępowaniach mają zastosowanie przepisy działu VIII („Skargi i wnioski”) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301).

 

Pobierz:

Zadanie zapewnienia dostępności cyfrowej (wersja edytowalna)

Zadanie zapewnienia dostępności cyfrowej (wersja PDF)

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 975, 1079)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z 2022 r. poz. 1002)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radosław Romanowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-26 12:27:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Radosław Romanowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-27 08:02:24
 • Liczba odsłon: 251
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868491]

przewiń do góry