Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego

Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa

Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Uchwała Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w obszarze gminy Nasielsk w 2019 r.

Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.

Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr III/18/1 8 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok

Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów

Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nasielsk, załącznik

Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk"

Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsk

Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok

Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018

Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk - Etap I

Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 r.

Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku

Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu "Nasielska Karta Seniora"

Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021

Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2019 roku

Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk

Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Jońcu

Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku między Gminą Nasielsk i Gminą Świercze wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku

Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zamiaru przeniesienia pomnika upamiętniającego bitwę nad Wkrą w sierpniu 1920 roku położonym w miejscowości Borkowo

Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka na 194/17

Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Nasielska

Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2019

Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2019 rok

Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk

Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół, oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielsk

Uchwała Nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 699/1

Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miękoszyn

Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr/VI/67/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego

Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr VI/70/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania

Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok

Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Nasielsk instrumentem płatniczym

Uchwała Nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2018 rok załącznik

Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku załącznik

Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/79/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 1353/2 i 1353/3

Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminej Nasielsk na 2019r.

Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2

Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr I/10/19 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 369/2

Uchwałą Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr IX/96/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr X/97/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 r.

Uchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk

Uchwała Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Nasielsk - załącznik

Uchwała Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr X/102/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr X/103/19 R ady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawi e wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek, Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Uchwała Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok

Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XI/109/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wybory ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym

Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/112/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2020 r.

Uchwała Nr XII/113/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 r.

Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XII/116/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XII/117/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Uchwała Nr XII/119/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Nasielsk na lata 2020-2023

Uchwała Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-2024

Uchwała Nr XII/121/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XIV/125/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/126/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp.z.o.o

Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać diety

Uchwała Nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych susług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego labu całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XIV/129/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 r.

Uchwała Nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasajacych roku 2019

Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyznczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XV/135/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloeltniej Prognozy Finanswoej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.

Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie bedzie przyznawane w 2020 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku

Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025"

Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców

Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne

Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Aleksandrowo ustalonej jako kolonia wsi Cegielnia Psucka na Aleksandrowo rodzaj miejscowości wieś

Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Miękoszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 84/3 oraz nieruchomości położonej w obrębie Miękoszynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 16/2

Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk

Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty

Uchwała Nr VII/157/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r.w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2020

Uchwała Nr XVII/159/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/160/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVII/161/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowodworskiemu

Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania

Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielski za 2019 rok

Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr XVIII/170/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krogule

Uchwała Nr XVIII/171/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalni ścieków w Nasielsku

Uchwała Nr XVIII/173/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XVIII/174/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję 2020-2023 w sprawie do orzekania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Uchwała Nr XVIII/175/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia służebności gruntowej

Uchwała Nr XVIII/176/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz.nr 16/12, 16/20 oraz 16/22

Uchwała Nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XVIII/179/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XVIII/181/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XVIII/182/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XX/184/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.

Uchwała Nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.nr 1368/1

Uchwala Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XX/188/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.

Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Nasielsk w zakresie telekomunikacji

Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Malczyn

Uchwała Nr XXI/193/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok"

Uchwała Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Uchwała Nr XXI/195/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, w Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek, Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Jońcu

Uchwała Nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XXI/197/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXI/200/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Uchwała Nr XXI/201/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXI/202/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXI/203/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/204/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/205/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk na rok 2021

Uchwała Nr XXII/206/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.

Uchwała Nr XXII/208/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr XXII/209/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025"

Uchwała Nr XXII/211/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXII/212/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXII/213/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Popowie Borowym

Uchwała Nr XXII/214/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XXII/215/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXII/216/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXII/218/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII/219/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2020

Uchwała Nr XXIII/221/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/223/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/224/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/225/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr XXIII/226/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XXIII/227/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XXIII/228/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym

rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności uchwały - tutaj

Uchwała Nr XXIII/229/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym

rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności uchwały - tutaj

Uchwała Nr XXIII/230/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXIII/231/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXIII/232/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXIII/233/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/234/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk

Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXIV/237/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXIV/238/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr XXIV/239/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krogule

Uchwała Nr XXIV/240/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk

Uchwała Nr XXIV/242/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwością

Uchwała Nr XXIV/243/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXIV/244/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 201 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXIV/245/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXIV/246/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXIV/247/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXV/248/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXV/249/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/250/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/251/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/252/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2021 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/253/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXVI/254/21 Rady Miejskiej w Nasielski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXVI/255/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2021 roku

Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie uznania petycji za niezasadną

Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie uznania petycji za niezasadną

Uchwała Nr XXVI/261/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXVI/262/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2021

Uchwała Nr XXVI/263/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2021 rok

Uchwała Nr XXVI/264/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji zadań w ramach projektu "Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"

Uchwała Nr XXVII/265/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/266/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVIII/269/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uznania petycji za niezasadną

Uchwała Nr XXVIII/270/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uznania petycji za niezasadną

Uchwała Nr XXVIII/271/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr XXVIII/272/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Uchwała Nr XXVIII/273/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Uchwała Nr XXIX/274/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania

Uchwała Nr XXIX/275/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/276/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Chechnówka

Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXIX/282/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska dot. zmiany granic administracyjnych gminy

Uchwała Nr XXIX/283/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXIX/284/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała RIO w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/284/21)

Uchwała Nr XXIX/285/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/123/2019 Rady miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/286/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

Uchwała Nr XXIX/287/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXX/288/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok

Uchwała Nr XXX/289/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Nasielsk zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinkach od km ok. 31+490 do km ok. 31+560 (ul. Przechodnia i ul. Łączna) oraz od km ok. 32+260 do km 32+310 (ul. Krupki) w miejscowości Nasielsk

Uchwała Nr XXXI/290/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/291/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXI/292/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXXI/293/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia i nazwie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Uchwała Nr XXXI/294/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XXXI/295/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXXI/296/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Nasielska porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej

Uchwała Nr XXXI/297/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Uchwała Nr XXXI/298/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr XXXI/299/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk"

Uchwała Nr XXXII/300/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/301/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do Stowarzyszenia Gmin "Metropolia Warszawa"

Uchwała Nr XXXII/302/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXIII/303/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV/304/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/306/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXIV/307/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/308/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXIV/309/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nasielsku

Uchwała Nr XXXIV/310/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XXXIV/311/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Uchwała Nr XXXIV/312/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"

Uchwała Nr XXXIV/313/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk

Uchwała Nr XXXIV/314/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXIV/315/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic

Uchwała Nr XXXIV/316/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o

Uchwała Nr XXXIV/318/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska

Uchwała Nr XXXIV/319/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości

Uchwała Nr XXXIV/320/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XXXIV/321/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lachendrowicz Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 09:51:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Lachendrowicz Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-02 09:08:48
  • Liczba odsłon: 3574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380435]

przewiń do góry