Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku przystępuje do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 14 lutego 2020 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Nasielsku po upływie terminu, pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zgłaszają w równej liczbie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisówo świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Nasielsku, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Stołeczny Komendant Policji udziela Radzie Miejskiej w Nasielsku informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 111 (I piętro), w godz. 8.00-17.00 (poniedziałek), w godz. 8.00-16.00 (wtorek-czwartek), w godz. 8.00-15.00 (piątek) nr tel. (23) 69-33-062.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości:

www.ms.gov.pl

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Wyborów ławników Rada Miejska w Nasielsku dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca maja 2020 r.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2020 r. w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter, przy wejściu) oraz za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data stempla pocztowego): Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3 z dopiskiem na kopercie „Nabór na ławników uzupełniających na kadencję 2020-2023”. Termin 14 lutego 2020 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Burmistrz Nasielska

/-/ Bogdan Ruszkowski

 

Załączniki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Oświadczenie kandydata
 3. Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 09:18:48
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-14 09:59:44
 • Liczba odsłon: 435
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380381]

przewiń do góry