Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z dochodami i wydatkami budżetowymi:

a) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian w budżecie,

b) nadzór i kontrola realizacji budżetu,

c) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,

d) uruchamianie środków finansowych dla gminnych jednostek organizacyjnych,

e) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

f) rachunkowe rozliczanie dotacji otrzymanych i udzielanych z budżetu Gminy,

g) prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Gminy oraz obsługą długu publicznego, a także ewidencjonowanie i rozliczanie środków pozabudżetowych otrzymanych przez Gminę,

h) prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych,

i) rozliczanie inwentaryzacji,

j) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego,

k) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,

l) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej, świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

3) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

4) prowadzenie windykacji należności Gminy wynikających z umów cywilnoprawnych,

5) prowadzenie spraw związanych z podatkami od towarów i usług (VAT),

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,

7) prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej Gminy oraz Urzędu poza podatkami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8) prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych,

9) prowadzenie spraw związanych z opłatami i składkami, do uiszczenia których Gmina jest zobowiązana odrębnymi ustawami, uchwałami lub umowami,

10) prowadzenie spraw związanych z umorzeniem, odroczeniem, rozłożeniem na raty należności Gminy z tytułu podatków i opłat,

11) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w sprawie pozyskiwania środków na zadania gminne w zakresie finansowym,

12) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez Gminę,

13) prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów przyuczenia do zawodu i nauki zawodu pracowników młodocianych,

14) prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych,

15) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej, ilościowe prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych Urzędu (wyposażenia),

16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy i pozostałymi ubezpieczeniami Urzędu,

17) prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kadry kierowniczej gminnych jednostek organizacyjnych (poza dyrektorami szkół) oraz wszystkie prace wynikające z tego zakresu,

b) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z odbywaniem praktyk szkolnych i staży pracy w Urzędzie oraz robót publicznych lub prac interwencyjnych na podstawie zawartych umów,

c) prowadzenie spraw z zakresu kształcenia, doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników Urzędu,

d) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakresów czynności kierownikom wydziałów i pracownikom biur – w porozumieniu z Sekretarzem,

e) wystawianie delegacji służbowych oraz prowadzenie ich rejestru,

f) prowadzenie spraw związanych z realizacją ryczałtów samochodowych,

g) opracowywanie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w szczególności takich, jak:

i) Regulamin pracy,

ii) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu,

iii) Regulamin okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

iv) Regulamin dofinansowania pracownikom Urzędu kosztów płatnych studiów,

v) Regulamin przyznawania nagród pracownikom Urzędu,

vi) Regulamin premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie,

vii) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

viii) Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie,

h) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w Urzędzie w ramach projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,

i) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne urzędnicze i kierownicze stanowiska pracy,

j) przyjmowanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników Gminnych jednostek organizacyjnych,

k) naliczanie wynagrodzeń i bezosobowego funduszu płac,

l) prowadzenie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

i) zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz członków rodzin pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego,

ii) bieżącej aktualizacji bazy danych,

iii) wyrejestrowania z ubezpieczenia pracowników, których stosunek pracy dobiegł końca,

m) rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Urzędem Skarbowym i Powiatowym Urzędem Pracy,

n) obsługa finansowa Rady, inkasentów i sołtysów,

o) wywieszanie na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień, obwieszczeń od innych organów i instytucji,

p) sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw,

q) reklamowanie z „urzędu” żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonujących mandat radnego i nie będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy zamieszkałych na terenie Gminy,

r) współpraca z osobą wykonującą w Urzędzie zadania inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 08:38:49
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 08:40:02
  • Liczba odsłon: 636
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384221]

przewiń do góry