Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Miasta i Gminy Nasielsk prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nasielska.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3.    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej, określonej na podstawie  Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1.    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne
z prawdą;
2.    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)”.
Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo ś ci wynosi 50,00 zł .
b) za zmian ę wpisu wynosi 25,00 zł
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Bank Spółdzielczy w Nasielsku, nr rachunku: 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.
Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.    posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2.    utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3.    spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4.    zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1.    przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2.    przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Brzezińska Iwona
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 08:09:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Brzezińska Iwona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-30 11:23:03
  • Liczba odsłon: 431
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377777]

przewiń do góry