Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
 1. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:
  1. przygotowanie i wypracowanie materiałów oraz dokumentacji koniecznej do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nasielsk oraz jego aktualizacji,
  2. prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  3. realizacja przepisów o ochronie środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
  4. podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne:
   1. przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
   2. wydawanie decyzji nakazujących w określonym czasie wydania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji,
   3. wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia w ramach zwykłego korzystania ze środowiska i decyzji wyrażającej zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności,
   4. nakładanie obowiązku ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii,
   5. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
   6. występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono podejrzenie o naruszeniu przepisów o ochronie środowiska,
   7. przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
  5. ustalanie wymagań w drodze decyzji w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
  6. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska,
  7. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, oraz:
   1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
   2. zakończenia eksploatacji instalacji,
   3. zmian w zakresie danych lub informacji,
  8. popularyzacja ochrony środowiska w ramach edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie czystości i porządku w gminie należy w szczególności:
  1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
   1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
   3. prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  2. tworzenie warunków poprzez przygotowywanie uchwał oraz nadzór i koordynacja systemu odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywnego odbierania odpadów komunalnych,
  3. kontrola danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  4. kontrola przedsiębiorców odbierających stałe odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nakładanie kar pieniężnych dla przedsiębiorców w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
  5. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku przekazywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami prawa,
  7. kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
  8. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  9. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
  10. prowadzenie spraw wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  11. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  12. wykonywanie innych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie określonych w przepisach, a nie wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie odpadów należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań w sprawie nakazywania właścicielom nieruchomości usuwania odpadów magazynowanych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych,
  2. przyjmowanie sprawozdań i weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie właściwym organom,
  4. opracowanie i udostępnienie publiczne corocznej analizy stanu gospodarki odpadami,
  5. sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdania dotyczącego gospodarki odpadami,
  6. przygotowywanie projektów gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, przygotowywanie dokumentów zatwierdzających program oraz przeprowadzanie jego aktualizacji, koordynowanie i wykonywanie zadań określonych w gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, sporządzanie obowiązujących sprawozdań z wykonania powyższego programu.
 4. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń i dokonywanie oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia,
  2. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
  3. ustanawianie i znoszenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych,  zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
  4. uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa dot. obszarów chronionego krajobrazu,
  5. nadzorowanie zieleni na terenach publicznych gminy,
  6. prowadzenie ewidencji ustanowionych i zniesionych pomników przyrody.
 5. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie prawa wodnego należy w szczególności:
  1. nakazywanie właścicielowi gruntu, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom – jeżeli spowodowane przez właściciela zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
  2. zatwierdzanie ugody między właścicielami gruntu w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
  3. określanie w drodze uchwały, corocznie, wykazu kąpielisk na terenie gminy,
  4. prowadzenie ewidencji kąpielisk,
  5. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących jakości wody pitnej,
  6. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń,
  7. przekazywanie do Marszałka Województwa informacji o stanie wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami.
 6. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie łowiectwa należy w szczególności:
  1. opiniowanie rocznych planów łowieckich sporządzonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  2. współpraca z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
  3. opiniowanie wniosków dot. dzierżawy obwodów łowieckich,
  4. prowadzenie mediacji w przypadku sporu o wypłatę wynagrodzenia za szkody pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego,
  5. zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zwierząt dzikich zabitych w wypadkach komunikacyjnych.
 7. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie prawa geologicznego i górniczego należy w szczególności:
  1. opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż,
  2. opiniowanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych,
  3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
  4. opiniowanie zgody na likwidację funduszu likwidacji zakładu górniczego,
  5. uzgadnianie decyzji inwestycyjnej,
  6. uzgadnianie decyzji o cofnięciu koncesji albo decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji,
  7. opiniowanie planu ruchu górniczego,
  8. uzgadnianie dokumentacji projektowych do wydania decyzji o rekultywacji terenu.
 8. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych należy w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do odebrania zwierzęcia – w przypadku znęcania się nad zwierzętami,
  3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną,
  4. współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
  5. przyjmowanie zgłoszeń od posiadacza zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej lub znacznej liczby nagłych padnięć oraz niezwłocznie informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o otrzymaniu ww. zawiadomienia,
  6. powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców ds. szacowania  strat w gospodarstwie, powstałych wyniku zwalczenia choroby zakaźnej oraz informowanie powiatowego lekarza weterynarii,
  7. współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie przestrzegania metod bioasekuracji, niezwłocznego przekazywania wiadomości do informacji publicznej, przekazywania informacji do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 9. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rolnictwa i leśnictwa należy w szczególności:
  1. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa: KRUS, WODR, ARiMR, WIORiN, GUS, Powiatowy Lekarz Weterynarii i innymi,
  2. wydawania zaświadczeń o posiadaniu plantacji choinek,
  3. prowadzenie spraw w zakresie wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
  4. współdziałanie w Powszechnych Spisach Rolnych,
  5. przekazywanie do GUS sprawozdań w sprawie szacowania plonów, zbiorów oraz stan pogłowia zwierząt gospodarskich,
  6. organizacja spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych,
  7. współpraca z WIORiN w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  8. powoływanie komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych,
  9. informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu uproszczonych planów urządzenia lasów,
  10. opiniowanie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesiania gruntów,
  11. wnioskowanie o przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, gruntów leśnych, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  12. opiniowanie wniosków dot. wyłączenia gruntów z produkcji w części nakładającej obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby,
  13. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu zapobieganie degradacji gruntów innych niż erozja i ruchy masowe ziemi powstałych z winy właściciela,
  14. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych,
  15. sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych w ramach upoważnienia udzielonego przez organ,
  16. zaszeregowanie i prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów turystycznych.
 10. Do zadań Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich należy również:
  1. nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej, prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej,
  2. nadzór nad targowiskami,
  3. prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na ochronę środowiska w ramach zadań Wydziału,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości wydziału zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:31:29
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:32:59
 • Liczba odsłon: 1006
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380493]

przewiń do góry