Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 07.06.2021 r.

AB.6740.643.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113/SPEC/2020 z dnia 19.10.2020 r. znak: WI-I.7821.27.1.2020.AT uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Nowodworskiego nr 143/2020 z dnia 16.03.2020 r. znak: AB.6740.643.2019 wydaną na wniosek Burmistrza Nasielska

zawiadamiam,

że Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim toczy się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

  • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 942/12*(942/60, 942/61), 942/13*(942/62, 942/63), 949/3, 950/18, 952/2*(952/12, 952/13), 953/2*(953/13, 953/14), 955/1*(955/7, 955/8), 956/1*(956/5, 956/6), 957/1*(957/5, 957/6), 958/9*(958/13, 958/14), 958/10, 959/10, 959/9*(959/13, 959/14), 960/9*(960/13, 960/14), 960/10, 961/1*(961/15, 961/16), 962/1*(962/14, 962/15), 964*(964/1, 964/2), 1002/1, 1004/1, 1004/3*(1004/6, 1004/7), 1006/8, 1006/9, 1007*(1007/1, 1007/2), 1008*(1008/1, 1008/2), 1009*(1009/1, 1009/2), 1010*(1010/1, 1010/2), 1011*(1011/1, 1011/2), 1012*(1012/1, 1012/2), 1013*(1013/1, 1013/2), 1014*(1014/1, 1014/2), 1015*(1015/1, 1015/2), 1016/1*(1016/2, 1016/3), 1018*(1018/1, 1018/2), 1019*(1019/1, 1019/2), 1020*(1020/1, 1020/2), 1021*(1021/1, 1021/2), 1022*(1022/1, 1022/2), 1023*(1023/1, 1023/2), 1024*(1024/1, 1024/2), 1025*(1025/1, 1025/2), 1026*(1026/1, 1026/2), 1027*(1027/1, 1027/2), 1028*(1028/1, 1028/2), 1029*(1029/1, 1029/2), 1030*(1030/1, 1030/2), 1031*(1031/1, 1031/2), 1032*(1032/1, 1032/2), 1033*(1033/1, 1033/2), 1034*(1034/1, 1034/2), 1035*(1035/1, 1035/2), 1744*(1744/1, 1744/2), 2568*(2568/1, 2568/2), 2585*(2585/1, 2585/2)

(*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję drogową);

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 937/4, 1006/6, 2518, 2541, 2569, 1005/12

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego korzystania:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 1008

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B, pok. 115 w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, przy czym czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I.Paderewskiego 1B , w Urzędzie Gminy Nasielsk przy ul. Elektronowej 3, urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w prasie lokalnej „Tygodnik Nowodworski”. O kolejnych czynnościach organu administracji publicznej, dotyczących niniejszego postępowania nie ujętych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie w trybie art. 49a Kpa.

Z up. STAROSTY

Paweł Calak

WICESTAROSTA

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kasiak Radosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-10 09:44:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Kasiak Radosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 09:56:38
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380485]

przewiń do góry