Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

1. Do zadań Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych należy w szczególności:

1) przygotowywanie, realizacja i oddanie do użytkowania inwestycji i zadań remontowych objętych budżetem Gminy w zakresie dróg i pasa drogowego, oświetlenia ulicznego, wodociągów, kanalizacji, placówek oświatowych, obiektów użyteczności publicznej, w tym wiat przystankowych oraz innej infrastruktury,

2) udział w opracowaniu projektu budżetu Gminy,

3) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4) przygotowanie harmonogramów, koordynacja, odbiór i rozliczanie prac projektowych,

5) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji – zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych,

6) kontrola realizacji robót w terenie, w szczególności dzienników budowy,

7) opracowanie planów zamówień publicznych,

8) wnioskowanie trybu postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o plan zadań w budżecie,

9) obsługa przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne i opracowywanie dokumentacji przetargowych,

10) wydawanie dokumentacji przetargowej wykonawcom,

11) obsługa i uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, dbałość o sprawną organizację postępowania,

12) dokumentowanie przebiegu postępowań przetargowych,

13) zawieranie umów o zamówienie publiczne,

14) kontrola przestrzegania procedur zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa zamówień publicznych.

15) prowadzenie nadzoru technicznego robót i ich odbiory,

16) rozliczanie materiałowe i finansowe robót,

17) zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury położonej na terenie Gminy,

18) prowadzenie okresowych kontroli bezpieczeństwa i stanu technicznego infrastruktury wymaganych przepisami prawa w szczególności dróg wraz z infrastrukturą drogową, instalacji oświetlenia ulicznego, mostów, przepustów, ujęć wodnych i przepompowni,

19) prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie lokalizacji zjazdów, w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego,

20) naliczanie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz zajęciem pasa drogowego,

21) wnioskowanie i opiniowanie w sprawie zaliczenia do odpowiedniej kategorii dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,

22) opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach,

23) opiniowanie projektów budowy, przebudowy dróg na terenie Gminy, w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

24) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

25) realizacja zadań związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów,

26) wprowadzanie i nadzorowanie systemu informacji miejskiej,

27) planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe na terenie Gminy.

2. W ramach Wydziału tworzy się Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, do którego zadań należy w szczególności:

1) monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych

2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane przez Urząd, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych,

3) opracowywanie uzupełnień do wniosków aplikacyjnych i niezbędnej dokumentacji,

4) koordynacja i pomoc przy sporządzaniu sprawozdań i rozliczaniu przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

5) doradztwo innym jednostkom i instytucjom z terenu Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (przy opracowywaniu projektu, w zakresie uzupełnień do wniosku aplikacyjnego i do niezbędnej dokumentacji, sporządzaniu sprawozdań oraz rozliczeń),

6) nadzór nad przestrzeganiem zapisów umów (z zachowaniem celów operacji w związku z realizacją zadań w ramach pozyskanych środków zewnętrznych) w komórkach organizacyjnych Urzędu,

7) opracowywanie corocznych zestawień dotyczących pozyskanych form wsparcia zewnętrznego przez Urząd oraz przez jednostki organizacyjne Gmin

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:01:26
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:02:36
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377761]

przewiń do góry