Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, 24.08.2020 r.

AB.6740.134.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 tj.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

Starosta Nowodworski
zawiadamia,

że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk z dnia 08.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Elektronowej przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

 • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0001 Nasielsk

dz. nr ew. 1355/3, 1354/12, 1355/4* (1355/5, 1355/6), 2595/3* (2595/26, 2595/27),2595/2* (2595/24, 2595/25), 2595/6* (2595/30, 2595/31), 2595/19* (2595/38, 2595/39), 2595/22* (2595/40, 2595/41), 2595/23* (2595/42, 2595/43), 2595/4* (2595/28, 2595/29), 2595/15* (2595/34, 2595/35), 2595/16* (2595/36, 2595/37), 2595/10* (2595/32, 2595/33), 1336/6* (1336/10, 1336/11), 1336/7* (1336/8, 1336/9), 1337/4* (1337/6, 1337/7).

            (*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia pod inwestycję drogową);

 • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:
  obręb 0001 Nasielsk
  dz. nr ew. 937/1, 1337/5.
 • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu przeznaczone pod budowę i przebudowę zjazdów i chodnika:
  obręb 0001 Miasto Nasielsk
  dz. nr ew.: 2595/31, 2595/39, 2595/29, 2595/41, 2595/43.
 • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością rozbiórki istniejących budynków:
  obręb 0001 Miasto Nasielsk
  dz. nr ew.:  2595/35, 2595/37.

(pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek powstałe po podziale);

            

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, Wydział Architektury i Budownictwa,  pok. 17  w godzinach pracy urzędu  tj.: poniedziałek  8:00 – 17:00, wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 15:00

przy czym każda środa tygodnia jest dniem wewnętrznym (bez przyjęć interesantów) .

Strony postepowania mogą zapoznać się z aktami sprawy AB.F.6740.134.2020 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 0-23 693-30-18. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B , w Urzędzie Gminy Nasielsk przy ul. Elektronowej 3, urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w prasie lokalnej „Tygodnik Nowodworski”. O kolejnych czynnościach organu administracji publicznej, dotyczących niniejszego postępowania nie ujętych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie w trybie art. 49a Kpa.

STAROSTA  NOWODWORSKI
KRZYSZTOF KAPUSTA

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Nasielska
  ul. Elektronowa 3;  05-190 Nasielsk;

Pełnomocnik: Robert Pietrasik, ul. Wołodyjowskiego 45a, 05-082 Stare Babice.

 1. Strony postępowania wg Załącznika Nr 1
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w/m
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nicewicz Igor
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-07 10:03:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Nicewicz Igor
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-07 10:07:27
 • Liczba odsłon: 410
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377809]

przewiń do góry