Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

1. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego ww. Regulamin w życie,

3) opracowywanie i uaktualnianie „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Nasielsk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

4) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza,

5) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

6) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

7) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

8) planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

9) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Nasielsk,

10) opracowanie i uaktualnianie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych w Gminie Nasielsk na potrzeby obronne państwa”,

11) planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych.

2. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

2) opracowywanie rocznych wytycznych Burmistrza i planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego,

3) opracowywanie dokumentacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4) organizowanie i protokołowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

5) koordynacja w czasie zarządzania kryzysem.

3. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie obrony cywilnej należy w szczególności:

1) opracowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej,

2) opracowywanie dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej oraz stopnia ukompletowania formacji OC,

3) organizowanie gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania OC oraz łączności radiowej,

4) opracowywanie dokumentacji związanej z przygotowaniem w zakresie ochrony przed skażeniami,

5) realizacja przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno-technicznego OC:

a) planowanie osiągania gotowości w zakresie dostaw wody pitnej dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń specjalnych i na potrzeby p.poż.,

b) planowanie w zakresie wygaszania i zaciemniania oświetlenia,

6) prowadzenie gospodarki magazynowej oraz dokumentacji w zakresie wydatkowania przyznanych środków finansowych i nakładania obowiązku świadczeń na rzecz OC,

7) realizacja przedsięwzięć szkoleniowych organów i sił OC,

8) realizacja przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych, powszechnej samoobrony oraz upowszechniających wiedzę o obronie cywilnej,

9) planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach podległych i nadzorowanych.

4. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie spraw wojskowych należy w szczególności:

1) Sporządzanie corocznie rejestrów mężczyzn i kobiet, które ukończyły 18 lat życia na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

2) przygotowywanie kwalifikacji wojskowej,

3) wydawanie decyzji uznających żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny oraz sprawującego opiekę nad członkiem rodziny,

4) ustalanie wysokości świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

5. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie materiałów niebezpiecznych należy w szczególności współdziałanie z jednostkami wojskowymi oraz PSP w zakresie materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.

6. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) nadzór nad ewidencją miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego,

2) wykonywanie miesięcznych zestawień zużycia paliw w trakcie eksploatacji obsługi sprzętu OC,

3) rozliczanie miesięcznych rachunków za wykonanie konserwacji i obsługi sprzętu pożarniczego przez konserwatorów zatrudnionych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,

4) wydawanie i rozliczanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę,

5) pozyskiwanie środków pieniężnych na działalność i wyposażenie jednostek OSP.

7. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej należy również:

1) współpraca ze Strażą Pożarną w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,

2) ustalanie zakresu i metod zabezpieczenia pożarowego imprez organizowanych na terenie Gminy,

3) kierowanie członków OSP na szkolenia doskonalące organizowane przez PSP i inne specjalistyczne jednostki,

4) analiza kart drogowych pojazdów pożarniczych i kart pracy sprzętu mechanicznego,

5) analiza zużycia paliwa w trakcie eksploatacji i obsługi sprzętu OSP.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:38:15
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:39:33
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377600]

przewiń do góry