Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2021 roku. 

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Nasielsk na rok 2021. 

Zarządzenie Nr 3/21 Burmistrza Nasielska z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Nasielska w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Nasielsk.

Zarządzenie Nr 4/21  Burmistrza Nasielska z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 5/21  Burmistrza Nasielska z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Zarządzenia Nr 6/21  Burmistrza Nasielska z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 7/21  Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 8/21  Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021.

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r. 

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty. 

Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przez pracowników Urzędu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn, prowadzonego przez Gminę Nasielsk. 

Zarządzenie Nr 14/21  Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 120/16 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Nasielsk wraz z gminnymi jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi. 

Zarządzenie Nr 15/21  Burmistrza Nasielska z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Nasielsk.

Zarządzenie Nr 16/21  Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 17/21  Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nasielsk.

Zarządzenie Nr 18/21  Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nasielsk.

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. 

Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w w 2021 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. 

Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Nasielska z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn. 

Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021. 

Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r.

Zarządzenie Nr 27/21  Burmistrza Nasielska z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Administracji i Nadzoru.

Zarządzenie Nr 28/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 29/21  Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie "Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku".

Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Nasielska z dnia 1 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

Zarządzenie Nr 32/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie odwołania konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn, prowadzonego przez Gminę Nasielsk.

Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie odwołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn.

Zarządzenie Nr 34/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 35/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 36/21 Burmistrza Nasielska z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych. 

Zarządzenie Nr 37/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021. 

Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r.

Zarządzenie Nr 39/21 Burmistrza Nasielska z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43 05,192 Cieksyn

Zarządzenie Nr 39A/21 Burmistrza Nasielska z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla Dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 40/21  Burmistrza Nasielska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień".

Zarządzenie Nr 41/21  Burmistrza Nasielska z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 41a/21 Burmistrza Nasielska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r. 

Zarządzenie Nr 42/21  Burmistrza Nasielska z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

Zarządzenie Nr 43/21  Burmistrza Nasielska z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań oraz trybu pracy.

Zarządzenie Nr 43a/21 Burmistrza Nasielska z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 44/21  Burmistrza Nasielska z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 45/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021.

Zarządzenie Nr 46/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 47/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

Zarządzenie Nr 48/21 Burmistrza Nasielska z dnia 12 maja 2021 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Nasielska z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

Zarządzenie Nr 50/21 Burmistrza Nasielska z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 51/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nasielsku „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" Załącznik do Zarządzenia Nr 51/21

Zarządzenie Nr 52/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 53/21 Burmistrza Nasielska z dnia 28 maja 2021 roku. 

Zarządzenie Nr 54/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 55/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 56/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nasielsk za 2020r.

Zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021.

Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 59/21 Burmistrza Nasielska z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego - półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień"

Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przez pracowników Urzędu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 62/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie „Regulaminu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku”

Zarządzenie Nr 63/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 64/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku".

Zarządzenie Nr 66/21 Burmistrza Nasielska z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 67/21 Burmistrza Nasielska z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r.

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Nasielska z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrz Nasielska z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021.

Zarządzenie Nr 72/21  Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r.

Zarządzenie Nr 73/21  Burmistrza Nasielska z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 75/21  Burmistrza Nasielska z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Zarządzenie Nr 76/21  Burmistrza Nasielska z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Zarządzenie Nr 77/21  Burmistrza Nasielska z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarządzenie Nr 78/21  Burmistrza Nasielska z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Administracji i Nadzoru.

Zarządzenie Nr 79/21  Burmistrza Nasielska z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021 r.

Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/12 Burmistrza Nasielska z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 81/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/21 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej

Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej

Zarządzenie Nr 85/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

Zarządzenie Nr 87/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 88/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

Zarządzenie Nr 88a/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/21 Burmistrza Nasielska z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 90/21 Burmistrza Nasielska z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 91/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień”.

Zarządzenie Nr 92/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pt. „Żyję zdrowo- bo nie ulegam nałogom”.

Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 94/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 95/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 95a/21 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 96/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 97/21 Burmistrza Nasielska z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie 98/21 Burmistrza Nasielska z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach".

Zarządzenie Nr 99/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

Zarządzenie Nr 100/21 Burmistrza Nasielska z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 101/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji osób z budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku na wypadek pożaru

Zarządzenie Nr 102/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy

Zarządzenie Nr 104/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 105/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Nasielsk

Zarządzenie Nr 106/21 Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych - część 1".

Zarządzenie Nr 107/21 Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 108/21 Burmistrza Nasielska z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień”.

Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrza Nasielska z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs plastyczny „Żyję zdrowo- bo nie ulegam nałogom”.

Zarządzenie Nr 110/21 Burmistrza Nasielska z dnia 22 września 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 111/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Inicjatyw Lokalnych

Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 września 2021 roku w sprawie użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 114/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2021 roku zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

Zarządzenie Nr 115/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 20221 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Nasielska z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych - część 2".

Zarządzenie Nr 117/21 Burmistrza Nasielska z dnia 21 października 2021 roku w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 118/21 Burmistrza Nasielska z dnia 21 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku marki Skoda Octavia o nr rej WND 04747 i nr rej WND45678 oraz w samochodzie Skoda Fabia o nr rej WND09798

Zarządzenie Nr 119/21 Burmistrza Nasielska z dnia 21 października 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Czajkach".

Zarządzenie Nr 120/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/21 Burmistrza Nasielska z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 122/21 Burmistrza Nasielska z dnia 26 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Nasielsk

Zarządzenie Nr 123/21 Burmistrza Nasielska z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych 

Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Nasielska z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2021

Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2021r.

Zarządzenie Nr 126a/21 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2021 roku w sprawie inwentaryzacji okresowej składników majątku

Zarządzenie Nr 127/21 Burmistrz Nasielska z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 

Zarządzenie Nr 128/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Zarządzenie Nr 129/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok

Zarządzenie Nr 130/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie „Regulaminu wyboru Przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku”

Zarządzenie Nr 131/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów Przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Nasielska z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 134/21 Burmistrza Nasielska z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu".

Zarządzenie Nr 137/21 Burmistrza Nasielska z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów Przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Zarządzenie Nr 142/21 Burmistrza Nasielska z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Królak Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 14:57:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Królak Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-03 10:55:56
  • Liczba odsłon: 1534
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380440]

przewiń do góry