WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
kadencja 2018-2023
Uchwały 2018-2023
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Uchwała Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w obszarze gminy Nasielsk w 2019 r.
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk
Uchwała Nr III/18/1 8 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok
Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nasielsk, załącznik
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk"
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsk
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk z późń.zm
Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku
Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk - Etap I
Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk
Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 r.
Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta
Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku
Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk
Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu "Nasielska Karta Seniora"
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2019 roku
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego w Jońcu
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 3 marca 1999 roku między Gminą Nasielsk i Gminą Świercze wraz z aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2010 roku
Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zamiaru przeniesienia pomnika upamiętniającego bitwę nad Wkrą w sierpniu 1920 roku położonym w miejscowości Borkowo
Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka na 194/17
Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Nasielska
Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2019
Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2019 rok
Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku
Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół, oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska
Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska
Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielsk
Uchwała Nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 699/1
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miękoszyn
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży
Uchwała Nr/VI/67/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
Uchwała Nr VI/68/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Uchwała Nr VI/70/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania
Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok
Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Gminy Nasielsk instrumentem płatniczym
Uchwała Nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2018 rok
Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała Nr VII/79/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 1353/2 i 1353/3
Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
Uchwała Nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku


 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Lachendrowicz Joanna
Data udostępnienia w BIP:2018-11-28
Informacja zaktualizowana przez:Lachendrowicz Joanna
Data ostatniej aktualizacji:2019-07-03
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [2879479]