Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 229/08 Burmistrza Nasielska z dnia 15 września 2008r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć tym, dla których został stworzony, gdyż obejmuje on najistotniejsze sfery aktywności pracownika samorządowego.

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności oraz na założeniu, iż władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle.

 

Rozdział I
Zasady ogólne

Artykuł 1

1. Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

1) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku,

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Nasielsku,

3) pracowniku samorządowym – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

2. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

3. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników Urzędu posiadających status pracownika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

4. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku służy państwu i społeczności lokalnej, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania.

5. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.

6. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik samorządowy, który wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim ryzykuje utratą zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

Rozdział II
Zasady postępowania

Artykuł 2  

1. Pracownik samorządowy pełniący służbę publiczną obowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli. Pracownik samorządowy swoim postępowaniem daje świadectwo o organach Gminy oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej.

2. Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady: 

1) praworządności,

2) bezstronności, bezinteresowności i tolerancji,

3) uczciwości i rzetelności,

4) odpowiedzialności,

5) obiektywności,

6) jawności,

7) dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,

8) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

Rozdział III
Wykonywanie zadań

Artykuł 3

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji i prawa oraz przedkładania interesu publicznego ponad interes osobisty i swojego środowiska.

2. Pracownik samorządowy winien wykonywać swoje zadania z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i woli oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Pracownik samorządowy, działając w interesie publicznym, winien podejmować wszelkie czynności, jakie w granicach prawa należy podjąć dla dobra interesu publicznego.

4. Pracownik samorządowy pełniąc służbę publiczną działa zgodnie z prawem: podejmowane przez niego rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości odwołania.

5. Pracownik samorządowy reaguje na zauważone niespójności w obowiązujących przepisach poprzez inicjowanie zmian w prawie.

Artykuł 4

1. Pracownik samorządowy działa bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownik samorządowy nie podejmuje żadnych prac ani zajęć kolidujących z jego obowiązkami służbowymi.

3. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć, decyzji oraz innych czynności, w naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

4. Pracownik samorządowy pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a także nie działa w prywatnym interesie osób lub grup osób.

5.  Pracownik samorządowy nie angażuje się w działania o charakterze politycznym, nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

6. Pracownik samorządowy nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakiejkolwiek grupy interesu, nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych.

7. Pracownik samorządowy nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.

8. Pracownik samorządowy nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych jemu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

9. Pracownik samorządowy nie podejmuje arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form faworyzowania.

Artykuł 5

1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. Pracownik samorządowy w każdej sytuacji traktuje równo wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej oraz pozostałych Klientów Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków stron i podejmowaniu decyzji, szanując imię
i godność każdego z nich oraz kierując się kryteriami merytorycznymi. Wszelkie różnice w traktowaniu stron winny być usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

3. Pracownik samorządowy traktuje w sposób równy wszystkie osoby, unikając uprzedzeń bez względu na ich obywatelstwo, narodowość, płeć, wiek, rasę, stan cywilny, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, kulturę, religię lub wyznanie, orientację seksualną, przekonania polityczne, posiadaną własność, status społeczny, stan zdrowia, sytuację rodzinną, postawę lub reputację

4. Pracownik samorządowy nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających
z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

5. Pracownik samorządowy wypełnia polecenia przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

Artykuł 6 

1. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za własne decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć oraz zdając sobie sprawę z faktu, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany.

2. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi pracownik samorządowy winien wykazywać się należytą starannością i gospodarnością.

3. Pracownik samorządowy ujawnia próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośrednim przełożonym bądź odpowiednim instytucjom lub organom.

4. Pracownik samorządowy zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku braku ich reakcji – odpowiednim organom.

Artykuł 7

1. Pracownik samorządowy nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W przypadku powstania konfliktu interesów wyjawia on taką sytuację oraz dba, aby konflikt został rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Pracownik samorządowy korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały jemu powierzone mocą odnośnych przepisów.

3. Pracownik samorządowy nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć i decyzji.

4. Pracownik samorządowy nie może wykorzystywać swojego stanowiska dla uzyskania jakichkolwiek korzyści dla siebie i swoich bliskich.

Artykuł 8

1. Pracownik samorządowy udostępnia zainteresowanym żądanych przez nich informacji i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

2. Pracownik samorządowy nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia w Urzędzie. Pracownik samorządowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.

Artykuł 9

1. Pracownik samorządowy powinien być zatrudniany, wynagradzany i awansowany w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

2. Pracownik samorządowy rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębia wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków poprzez formy szkolne, samokształcenie i udział w szkoleniach.

3. Pracownik samorządowy obowiązany jest do zachowania uprzejmości, życzliwości, lojalności w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami i w kontaktach z obywatelami oraz do zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim

4. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Urzędu, przełożonych i współpracowników oraz gotowy do wykonywania poleceń służbowych.

5. Pracownik samorządowy udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

6. W stosunku do przełożonych pracownik samorządowy jest uprzejmy, uczciwy i życzliwy.

7. W stosunku do podwładnych i współpracowników pracownik samorządowy jest koleżeński, chętny do współpracy, bezkonfliktowy i opanowany. Pracownik samorządowy kierujący komórką organizacyjną winien ufać pracownikom dając im swobodę działania oraz osobistą odpowiedzialność, wysłuchiwać ich, jeśli mają problemy na niwie zawodowej lub osobistej, a także w sposób jasny i konkretny instruować.

8. Pracownik samorządowy jest zobowiązany do przekazywania praktykantom i stażystom znajdującym się pod jego opieką swej wiedzy i doświadczenia oraz kształtować ich postawę etyczną.

9. Pracownik samorządowy działa w sposób twórczy i aktywny, współpracując z osobami posiadającymi wiedzę niezbędną w konkretnych okolicznościach.

10. Pracownik samorządowy posiadający informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, udostępnia je niezwłocznie w ramach współpracy, o ile nie są objęte tajemnicą służbową czy handlową lub nie zostały zakwalifikowane jako tajne. W razie powzięcia informacji istotnej dla zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy, pracownik samorządowy z własnej inicjatywy przekazuje ją zainteresowanym.

11. Pracownik samorządowy dokłada szczególnej staranności dla zorganizowania efektywnej współpracy w ramach powierzonych zadań, mając na uwadze osiągnięcie ustalonego celu, jakim jest sprawne, skuteczne, zgodne z prawem i oczekiwaniami stron załatwienie sprawy.

12. Pracownik samorządowy unika sytuacji konfliktowych, w szczególności wynikających z podziału obowiązków.

13. Pracownik samorządowy dąży do usprawniania funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności swojej pracy.

Artykuł 10

1. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

2. Pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie w kontaktach z obywatelami, jest pomocny, życzliwy, kulturalny i opanowany oraz cierpliwie udziela wyczerpujących i dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania, bez uzewnętrzniania emocji.

3. Pracownik samorządowy swym praworządnym, uczciwym i godnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek i prestiż Urzędu.

4. Pracownik samorządowy informuje o pracy Urzędu w sposób rzetelny i zgodny z przyjętym zwyczajem.

5. Pracownika samorządowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych obowiązuje noszenie osobistego identyfikatora oraz zakaz palenia papierosów na stanowisku pracy.

6. W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownik samorządowy ubrany jest skromnie, schludnie i stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Należy unikać przezroczystości, dużych dekoltów, zbyt kusych spódniczek, brokatów, nadmiaru biżuterii czy elementów ekstrawagancji, aby wygląd pracownika nie rozpraszał czy nie gorszył współpracowników i obywateli lub, aby nie wywoływał innych negatywnych odczuć.

Rozdział IV
Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa

Artykuł 11

Pracownik samorządowy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Artykuł 12

1. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu upowszechniają zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych im pracowników.

3. Kierownictwo Urzędu upowszechnia zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem załącza się do akt osobowych.  

5. Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić w drodze zarządzenia Burmistrza Nasielska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-30 13:50:16
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-30 14:42:51
  • Liczba odsłon: 48
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36180]

przewiń do góry