Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

Zadania, które można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej
W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działania w sferze rewitalizacji.

Wkład mieszkańców w realizację Inicjatywy Lokalnej
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Wniosek
Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem nr 1 do uchwały.

Termin składania wniosku
Wniosek może być złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:
- celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;
- formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców;
- stopień zaangażowania środków budżetu miasta w realizację zadania;
- spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i dokumentami strategicznymi Miasta;
- koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji;
- trwałość zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku
Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Na czym polega współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Nasielska podpisze umowę z wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.

Załączone pliki:
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Żaneta Łukaszewicz-Karaś
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Miller Krzysztof
 • Data dodania: 2020-01-13 16:04:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 08:41:39
Uchwała Nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 roku - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukaszewicz-Karaś Żaneta
 • Data dodania: 2020-08-21 08:41:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 08:41:38
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 12:15:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewicz-Karaś Żaneta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 08:41:39
 • Liczba odsłon: 53
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36144]

przewiń do góry