Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości należy w szczególności:

1) w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

a) prowadzenie procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmiany,

b) przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu i jego zmiany oraz ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych,

c) prowadzenie procedury sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

d) przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

e) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

f) przekazywanie Staroście Nowodworskiemu kopii uchwalonego studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

g) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchwalonych i nieobowiązujących,

h) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany,

i) współpraca z komórkami organizacyjnymi, instytucjami i jednostkami polityki przestrzennej w zakresie polityki przestrzennej Gminy,

j) opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji celu publicznego,

k) zlecanie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów niezbędnych w toku prac nad polityką przestrzenną,

l) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

m) wydawanie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji,

n) współpraca z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w zakresie postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,

o) prowadzenie zamówień w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, co do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych,

p) przygotowywanie do celów statystycznych danych dotyczących planowania przestrzennego w Gminie,

q) przygotowywanie odpowiedzi na odwołania i przekazywanie ich do organu II instancji, w zakresie zadań i kompetencji wydziału,

r) wydawanie zezwoleń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielko powierzchniowego obiektu handlowego,

s) opracowywanie kierunków rozwoju Gminy, programów kształtowania polityki przestrzennej oraz potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych,

t) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości wydziału, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych,

u) wydawanie zaświadczeń w oparciu o Prawo budowlane,

v) realizacja zadań obronnych,

2) w zakresie nieruchomości:

a) sprawowanie zarządu nad budynkami oraz obiektami, w tym obiektami sportowymi, stanowiącymi własność Gminy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom organizacyjnym,

b) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy,

c) prowadzenie spraw nieruchomości stanowiących mienie Gminy, związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zbyciem prawa użytkowania wieczystego, dzierżawą, użytkowaniem, zarządem trwałym, najmem, użyczeniem,

d) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

e) prowadzenie spraw związanych z opłatami wynikającymi z określonych form władania nieruchomością (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie),

f) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, gdzie organem orzekającym jest Starostwo Powiatowe, w zakresie: wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, zwrotów nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,

g) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy,

h) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

i) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,

j) prowadzenie spraw numeracji porządkowej nieruchomości,

k) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów,

l) planowanie i sprawozdawczość zgodnie z właściwością wydziału,

m) prowadzenie spraw we współpracy z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Gminy,

n) regulacja stanów prawnych i ujawnianie nieruchomości i dróg gminnych w Księgach Wieczystych,

o) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Gminy i Skarbu Państwa (zasób Gminy),

p) prowadzenie innych spraw wynikających z procedur związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami,

q) monitorowanie zadań powierzonych Nasielskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu w zakresie mieszkań komunalnych i polityki lokalowej,

r) udział w pracach komisji mieszkaniowej,

s) przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia roku budżetowego w zakresie określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:08:41
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:13:32
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69140]

przewiń do góry