Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                             Nasielsk, 10.07.2020 r.

AB.6740.107.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 tj.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)

Starosta Nowodworski
zawiadamia,

że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk z dnia 14.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej: ul. Leśna w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

  • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew.: 1402, 1401/12, 1403/1 ? (1403/3, 1403/4), 1403/2 ? (1403/5, 1403/6), 1404 ? (1404/1, 1404/2), 1405 ? (1405/1, 1405/2), 1406 ? (1406/1, 1406/2), 1407 ? (1407/1, 1407/2), 1408 ? (1408/1, 1408/2), 1409 ? (1409/1, 1409/2), 1400/2 ? (1400/3, 1400/4), 1399 ? (1399/1, 1399/2)

 

(*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia pod inwestycję drogową);

 

 

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 937/1

 

 

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

       obręb 0001 Miasto Nasielsk

       dz. nr ew.: 1409

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, Wydział Architektury i Budownictwa,  pok. 17  w godzinach pracy urzędu  tj.: poniedziałek  8:00 – 17:00, wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 15:00

przy czym każda środa tygodnia jest dniem wewnętrznym (bez przyjęć interesantów).

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B , w Urzędzie Gminy Nasielsk przy ul. Elektronowej 3, urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w prasie lokalnej „Tygodnik Nowodworski”. O kolejnych czynnościach organu administracji publicznej, dotyczących niniejszego postępowania nie ujętych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie w trybie art. 49a Kpa.

 

 

 

                                         STAROSTA  NOWODWORSKI

                                                                                                                   Krzysztof Kapusta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kasiak Radosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-13 10:24:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kasiak Radosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 10:27:02
  • Liczba odsłon: 103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69190]

przewiń do góry