Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Archiwum Zarządzeń za ubiegłe lata:

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA NASIELSKA 2020

Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Nasielska z dnia 2 stycznia 2020 rku w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Nasielska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłozenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistra Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zprogramem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rk.

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/17 Burmistrza Nasielska z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów przez Burmistrza Nasielska.

Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie umowy uzyczenia mna cześć nierucomości oddanej w trwały zarząd. 

Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajeć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorówz elementami profilaktyki uzależnień oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". 

Zarzadzenie Nr 12/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie współdziałania przy podejmowaniu czynności kontrolnych przy podejmowaniu czynności kontrolnych przez Straż Miejską w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie użyczenia cześci nieruchomości w trybie bezprzetagowym.

Zarzadzenie Nr 14/20 Burmistrza Nasielska z dnia 23 styznia 2020 roku zmianiające Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zasad, przydziału, użytkowania, ewidencjonowania i norm dotyczących okresów używalności zasadniczych przedmiotów, składników uzupełniających i elementów umundurowania oraz przedmiotów wyposażenia Straży Miejskiej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Nasielska z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 stycznia 2020 rku w sprawie przekazania sołectwu wsi Żabiczyn mienia komunalnego do korzystania.

Zarzadzenie nr 17/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstwowych i dla publicznych szkół podstawowych.

Zarzadzenie Nr18/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określania wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy podstawowej prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

Zarzadzenie Nr 19/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nasielsk.

Zarzadzenie Nr 20/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.

Zarzadzenie Nr 21/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultur fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajeć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zakresu wypozynku dzieci i młodzieży pt."Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". 

Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 lutego z dnia 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Nasielsk.

Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Nasielska z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Nasielska z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych".

Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny.

Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w żłobkach, publiczych przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Nasielsk jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nasielsku "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych".

Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Borkowo mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Nr 34/20 Burmistra Nasielska z dnia 28 lutego w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planiefinansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

Zalacznik do Zarządzenia Nr 36/20

Zarządzenie 36a/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w w sprawie powołania Komisji Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie 37/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przekazania sołectwom Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Nasielska z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarzadzenie Nr 39/20 Burmistrza Nasielska w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostepności Urzedu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli.

Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Nasielska z nia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zamknięcia targowiska przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 41/20  Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie "Procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową".

Zarządzenie Nr 43/20 Burmistra Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia na polecenie Wojewody Mazowieckiego działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 25 marca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Nasielska z dnia 16 marca 2020 rok w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 45/20  Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 46/20  Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie  Nr 47/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany w zazrądzeniu Nr 65/14 Burmistrza Nasielska z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przez pracowników Urzędu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 48/20  Burmistrza Nasielska z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie "Procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom, w tym odbywającym kwarantannę domową".

Zarządzenie 49/20 Burmistrza Nasielska z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia na polecenie Wojewody Mazowieckiego działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 10 kwietnia 2020r.

Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nasielsku. 

załącznik nr 1(1), załącznik nr 1(2)załącznik nr 1(3). załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6

Zarzadzenie Nr 52/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania sołectwom Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Ruszkowo mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Nasielska z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarzadzenie 54/20 Burmistrza Nasielska z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. Informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zarzadzenie 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadajace w soboty w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w srawie otwarcia targowisk przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok. 

Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Cegielnia Psucka mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Cegielnia Psucka mienia komunalnego do korzystania.

Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. sportu szkolnego.

Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie casowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 maja 2020 rku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samocodzie służbowym marki Skoda Fabia o nr rej WND 09798.

Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zużycia paliwa na okres letni przez smochód służbowy marki Skoda Fabia o nr rej WND 09798.

Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawi zasad przydziału, uzytkowania, ewdencjonowania i norm dotyczących okresów używalności zasadniczych przedmiotów, składników uzupełniających i elementów umundurowania oraz przedmiotów wyposażenia Straży Miejskiej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 maja 2020 roku zmieniające załącznik do "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 51/19 Burmistrza Nasielska z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku".

Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Nasielska w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie Nasielsk".

Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Nasielska z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadawania jej regulaminu działania.

Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk".

Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielskuza 2019 rok. (Załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fnansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. (Załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Nasielska z dnia 8 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Nasielska z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Nasielsku.

Zarządzenie 83/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia "Polityki ochrony danych Komendanta Straży Miejskiej w Nasielsku"

Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. Informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 roku. 

Zarządzenie 85/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie 86/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 09:25:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikuła-Bącik Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 09:10:51
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry