Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Archiwum Zarządzeń za ubiegłe lata:

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA NASIELSKA 2020

Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Nasielska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Nasielska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 3/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Nasielsk. (PDF - Zarządzenie Nr 3/20) (WORD - Zarządzenie Nr 3/20)

Zarządzenie Nr 4/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/17 Burmistrza Nasielska z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów przez Burmistrza Nasielska.

Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie umowy użyczenia cześć nieruchomości oddanej w trwały zarząd. (PDF - Zarządzenie Nr 10/20) (WORD - Zarządzenie Nr 10/20)

Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". 

Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie współdziałania przy podejmowaniu czynności kontrolnych przy podejmowaniu czynności kontrolnych przez Straż Miejską w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 13/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (PDF -Zarządzenie Nr 13/20) (WORD - Zarządzenie Nr 13/20)

Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Nasielska z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zasad, przydziału, użytkowania, ewidencjonowania i norm dotyczących okresów używalności zasadniczych przedmiotów, składników uzupełniających i elementów umundurowania oraz przedmiotów wyposażenia Straży Miejskiej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Nasielska z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu wsi Żabiczyn mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 16/20) (WORD - Zarządzenie Nr 16/20)

Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych. (PDF - Zarządzenie nr 17/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 17/20)

Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określania wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy podstawowej prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (PDF - Zarządzenie Nr 18/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 18/20)

Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nasielsk. (PDF - Zarządzenie Nr 19/20) (WORD - Zarządzenie Nr 19/20)

Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych. (PDF - Zarządzenie Nr 20/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 20/20)

Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultur fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". 

Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 lutego z dnia 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Gminie Nasielsk.

Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (PDF - Zarządzenie Nr 27/20) (WORD - Zarządzenie Nr 27/20)

Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Nasielska z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Nasielska z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych".

Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny.

Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w żłobkach, publicznych przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Nasielsk jest organem prowadzącym. (PDF - Zarządzenie Nr 31/20) (WORD - Zarządzenie Nr 31/20)

Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Nasielska z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Nasielsku "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych".

Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Borkowo mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 33/20) (WORD - Zarządzenie Nr 33/20)

Zarządzenie Nr 34/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/20

Zarządzenie Nr 36a/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020 roku w w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie przekazania sołectwom Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 37/20) (WORD - Zarządzenie Nr 37/20)

Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Nasielska z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (PDF - Zarządzenie Nr 38/20) (WORD - Zarządzenie Nr 38/20)

Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Nasielska w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku dla obywateli.

Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zamknięcia targowiska przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 41/20  Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie "Procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową".

Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia na polecenie Wojewody Mazowieckiego działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 25 marca 2020 roku. (PDF - Zarządzenie Nr 43/20) (WORD - Zarządzenie Nr 43/20)

Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Nasielska z dnia 16 marca 2020 rok w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 45/20  Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 46/20  Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zarządzenie  Nr 47/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 65/14 Burmistrza Nasielska z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przez pracowników Urzędu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. 

Zarządzenie Nr 48/20  Burmistrza Nasielska z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie "Procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Nasielsk mieszkańcom, w tym odbywającym kwarantannę domową".

Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Nasielska z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia na polecenie Wojewody Mazowieckiego działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 10 kwietnia 2020r. (PDF Zarządzenie Nr 49/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 49/20)

Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nasielsku. 

załącznik nr 1(1), załącznik nr 1(2)załącznik nr 1(3). załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6

Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania sołectwom Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Ruszkowo mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 52/20) (WORD - Zarządzenie Nr 52/20)

Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Nasielska z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie 54/20 Burmistrza Nasielska z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. Informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 56/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowisk przy ul. Lipowej i ul. Tylnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 58/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok. 

Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Cegielnia Psucka mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 59/20) (WORD - Zarządzenie Nr 59/20)

Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Cegielnia Psucka mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 60/20) (WORD - Zarządzenie Nr 60/20)

Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  (PDF Zarządzenie Nr 61/20) (WORD - Zarządzenie Nr 61/20)

Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. sportu szkolnego.

Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Nasielsku. (PDF - Zarządzenie Nr 64/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 64/20)

Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Skoda Fabia o nr rej WND 09798.

Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zużycia paliwa na okres letni przez samochód służbowy marki Skoda Fabia o nr rej WND 09798.

Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 188/19 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawi zasad przydziału, użytkowania, ewidencjonowania i norm dotyczących okresów używalności zasadniczych przedmiotów, składników uzupełniających i elementów umundurowania oraz przedmiotów wyposażenia Straży Miejskiej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 maja 2020 roku zmieniające załącznik do "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 51/19 Burmistrza Nasielska z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku".

Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Nasielska w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie Nasielsk".

Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Nasielska z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadawania jej regulaminu działania.

Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk".

Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2019 rok. (Załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Nasielska z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. (Załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Nasielska z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Nasielska z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia "Polityki ochrony danych Komendanta Straży Miejskiej w Nasielsku"

Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. Informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 roku. 

Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 86/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych. (PDF - Zarządzenie Nr 86/20) (WORD - Zarządzenie Nr 86/20)

Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nasielska za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 88/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Na sielska z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  (PDF Zarządzenie Nr 89/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 89/20)

Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego.

Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Nasielska z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 93a/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 96/20 Burmistrza Nasielska z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (PDF -Zarządzenie Nr 96/20) (WORD - Zarządzenie Nr 96/20)

Zarządzenie Nr 97/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie użyczenia nieruchomości.  (PDF - Zarządzenie Nr 97/20) (WORD - Zarządzenie Nr 97/20)

Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku i umowy na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.  (PDF - Zarządzenie Nr 98/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 98/20)

Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF - Zarządzenie Nr 99/20) (WORD - Zarządzenie Nr 99-20)

Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF - Zarządzenie Nr 100/20)0  (WORD - Zarządzenie Nr 100/20)

Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF Zarządzenie Nr 101/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 101/20)

Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF Zarządzenie Nr 102/20)  (WORD Zarządzenie Nr 102/20)

Zarządzenie Nr 103/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF - Zarządzenie Nr 103/20)   (WORD Zarządzenie Nr 103/20)

Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF Zarządzenie Nr 104/20)  (WORD -  Zarządzenie Nr 104/20)

Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. (PDF - Zarządzenie Nr 105/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 105/20)

Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Nasielska z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn. :"Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk".

Zarządzenie Nr 107/20  Burmistrza Nasielska z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie Nasielsk".

Zarządzenie Nr 108/20  Burmistrza Nasielska z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 r.

Zarządzenie Nr 109/20 cz.1  cz.2  Burmistrza Nasielska z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Zarządzenie Nr 110/20  Burmistrza Nasielska z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Nasielsk. 

Zarządzenie Nr 111/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 113/20 Burmistrza Nasielska z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs fotograficzny "POZNAJMY CZARNY SZLAK"!

Zarządzenie Nr 114/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 września 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent/inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów.

Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

Zarządzenie Nr 115a/20 Burmistrza Nasielska z dnia 14 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Nasielska z dnia 17 września 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Kosewo mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 116/20) (WORD - Zarządzenie Nr 116/20)

Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Nasielska z dnia 17 września 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Dobra Wola mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 117/20) (WORD - Zarządzenie Nr 117/20)

Zarządzenie Nr 118/20 Burmistrza Nasielska z dnia 17 września 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Siennica mienia komunalnego do korzystania. (PDF - Zrządzenie Nr 118/20) (WORD - Zarządzenie Nr 118/20)

Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. (PDF - Zarządzenie Nr 120/20) (WORD - Zarządzenie Nr 120/20)

Zarządzenie Nr 121/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 122/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 124/20 Burmistrza Nasielska z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrz Nasielska z dnia 13 października 2020 roku w sprawie najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  (PDF - Zarządzenie Nr 126/20) (WORD - Zarządzenie Nr 126/20)

Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenie Nr 223/08 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska". (PDF - Zarządzenie Nr 127/20) (WORD - Zarządzenie Nr 127/20)

Zarządzenie Nr 128/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 129/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych. (PDF-Zarządzenie Nr 130/20) (WORD-Zarządzenie Nr 130/20)

Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 132/20  Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020.

Zarządzenie Nr 133/20  Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 2020 r. 

Zarządzenie Nr 134A/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia zasad użyczania sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet) pracownikom Urzędu do użytku służbowego. (PDF - Zarządzenie Nr 134a/20) 

Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.  (PDF - Zarządzenie Nr 135/20) (WORD - Zarządzenie Nr 135)

Zarządzenie Nr 135A/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. (PDF - Zarządzenie nr 135a/20(WORD - Zarządzenie Nr 135a/20)

Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Nasielska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przekazania sołectwu Miękoszyn nieruchomości do korzystania. (PDF - Zarządzenie Nr 136/20) (WORD - Zarządzenie Nr 136/20)

Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Nasielska z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk. (Załącznik Nr 1)

Zarządzenie Nr 138/20 Burmistrza Nasielska z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok. (Załącznik Nr 1)

Zarządzenie Nr 140/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie najmu części elewacji budynku. (PDF - Zarządzenie Nr 140/20)  (WORD - Zarządzenie Nr 140/20)

Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. (PDF - Zarządzenie Nr 141/20) (WORD- Zarządzenie Nr 141/20)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 09:25:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Królak Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 09:39:39
  • Liczba odsłon: 358
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36259]

przewiń do góry