Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Poniżej publikujemy Państwu wykaz kart i formularzy gotowych do pobrania i wydrukowania, według Wydziałów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NADZORU

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

A/001

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

F-A/01

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

A/002

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nowy wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu).

Formularz CEIDG-1

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).

A/003

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/03

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/04

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku.

A/004

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/05

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

A/005

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/06

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

A/006

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/07

Wniosek o dokonanie zmiany zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

A/007

Wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

F-A/08

Wniosek – zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego powodujące wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

A/008

Przyznanie patronatu Burmistrza Nasielska

F-A/09

Wniosek o objęcie patronatem Burmistrza Nasielska

A/009 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób F-A/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROGRAMÓW STRUKTURALNYCH

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

IZP/001

Wydanie informacji w sprawie możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

F-IZP/01

Wniosek o wydanie informacji w sprawie możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

IZP/002

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

F-IZP/02

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

IZP/003

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

F-IZP/03

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

IZP/004

Wydanie informacji w sprawie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej.

F-IZP/04

Wniosek o wydanie informacji w sprawie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej.

IZP/005

Ustalenie linii rozgraniczającej w związku z budową ogrodzenia.

F-IZP/05

Wniosek o ustalenie linii rozgraniczającej.

IZP/006

Wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego.

F-IZP/06

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i ….. wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego.

IZP/007

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny na prawach wyłączności.

F-IZP/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny na prawach wyłączności.

IZP/008

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

F-IZP/08

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

IZP/009

Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu.

F-IZP/09

Wniosek o decyzję w sprawie lokalizacji/przebudowy zjazdu.

IZP/010 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej F-IZP/10 Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

SO/001

Wydanie dowodu osobistego.

F-SO/01

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

SO/002

Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

F-SO/02

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

SO/003

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

F-SO/12

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

SO/004

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

F-SO/03

Podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

SO/005

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.

F-SO/04

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

F-SO/05

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

SO/006

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

 

Druk zgłoszenia pobytu stałego.

 

Druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

SO/007

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego ponad 3 miesiące.

 

Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

 

Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

SO/008

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

SO/009

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

---

---

SO/010

Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

F-SO/11

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

ŚROW/001

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

F-ŚROW/01

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

ŚROW/002

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

F-ŚROW/02

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

ŚROW/003

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

F-ŚROW/03

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

ŚROW/004

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

F-ŚROW/04

Wniosek: Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

ŚROW/005

Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk

F-ŚROW/05

F-ŚROW/06

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk

Oświadczenie

ŚROW/006

Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

F-ŚROW/07

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ŚROW/007

Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa

F-ŚROW/08
F-ŚROW/08a

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Zgłoszenie

ŚROW/008 Zaświadczenie o posiadaniu plantacji choinek F-ŚROW/09

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

USC/001

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

F-USC/04

Podanie dotyczące zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

USC/002

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC.

F-USC/01

Podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

USC/003

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC.

F-USC/01

Podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

USC/004

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilno-prawnymi).

F-USC/01

Podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

USC/005

Sporządzenie aktu zgonu.

F-USC/02

Podanie o wydanie 3 nieodpłatnych odpisów po sporządzeniu aktu zgonu.

USC/006

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego.

---

---

USC/007

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą.

F-USC/05

F-USC/06

Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

Pełnomocnictwo

USC/008

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego.

F-USC/01

Wniosek o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa be pośrednio po sporządzeniu aktu.

F-USC/02

Wniosek o wydanie 3 nieodpłatnych odpisów po sporządzeniu aktu zgonu.

F-USC/03

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu sporządzonego w tut. USC.

USC/009

Zmiana imion i nazwisk.

---

---

USC/010

Sprostowanie / Uzupełnienie
Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego w USC Nasielsk

F-USC/07

F-USC/06

Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego sporządzonego w USC Nasielsk

Pełnomocnictwo

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI  

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

ZPN/001

Ustalenie numeru porządkowego.

F-ZPN/01

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

ZPN/002

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

F-ZPN/02

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

ZPN/003

Wykup lokalu mieszkalnego.

F-ZPN/03

Zał. oświadczenie o nie posiadaniu innego lokalu mieszkalnego

Podanie o wykup lokalu mieszkalnego.

ZPN/004

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

F-ZPN/04

Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

ZPN/005

Rozgraniczenie nieruchomości.

F-ZPN/05

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

ZPN/006

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

F-ZPN/06

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZPN/007

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium.

F-ZPN/07

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub stadium.

ZPN/008

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy innych inwestycji na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.

F-ZPN/08

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

ZPN/009

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalenie warunków zabudowy innych inwestycji.

F-ZPN/09

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalenie warunków zabudowy innych inwestycji.

ZPN/010

Zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

F-ZPN/10

Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

ZPN/011

Wydanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

F-ZPN/11

Podanie o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ZPN/011

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

F-ZPN/12

 

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Numer karty informacyjnej

Tytuł karty informacyjnej

Numer formularza (wniosku, druku)

Nazwa formularza (wniosku, druku)

F/001

Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości.

F-F/01

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

F/002

Ustalenie wymiaru podatki od nieruchomości, rolnego, leśnego.

F-F/02

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

F/003

Ustalenie wymiaru podatku leśnego.

F-F/03

Deklaracja na podatek leśny.

F/004

Ustalenie wymiaru podatku rolnego.

F-F/04

Deklaracja na podatek rolny.

F/005

Ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych.

F-F/05

F-F/05zał

Deklaracja na podatek od środków transportowych.

Załącznik DT-1A.

F/006

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

F-F/06

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

F/007

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

F-F/07

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

F/008

Zaświadczenie o wielkości szacunkowej dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym / o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego / o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

F-F/08

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym/ o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego/ o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

F/009 Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach F-F/09 Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku/opłacie
F/010 Udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

F-F/10

F-F/10zał

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
POD/011 Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości (od 1 lipca 2019)

IN-1

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych  z opodatkowania

Załącznik - dane pozostałych podatników

POD/012 Określenie wymiaru podatku od nieruchomości (od 1 lipca 2019)

DN-1

ZDN-1

ZDN-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych  z opodatkowania

POD/013 Ustalenie wymiaru podatku rolnego (od 1 lipca 2019)

IR-1

ZIR-1

ZIR-2

ZIR-3

Informacja o gruntach

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Załącznik - dane pozostałych podatników

POD/014 Określenie wymiaru podatku rolnego (od 1 lipca 2019)

DR- 1

ZDR-1

ZDR-2

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych  z opodatkowania

POD/015 Ustalenie wymiaru podatku leśnego (od 1 licpa 2019)

IL-1

ZIL-1

ZIL-2

ZIL-3

Informacja o lasach

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych  z opodatkowania

Załącznik - dane pozostałych podatników

POD/016 Określenie wymiaru podatku leśnego (od 1 lipca 2019)

DL-1

ZDL-1

ZDL-2

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

Załącznik - dane o przedmiotach zwolnionych  z opodatkowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Miller Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 11:46:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Miller Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-13 09:00:40
  • Liczba odsłon: 2766
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71364]

przewiń do góry