Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Nasielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie również do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy które zostały zlecone oraz opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Romanowski, um@nasielsk.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku położony jest przy ul. Elektronowej 3, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UM Nasielsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Filia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 5. W budynku nie ma windy,
 6. W budynku nie ma platform przyschodowych,
 7. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 9. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 13. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez siebie terminem, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się (PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub faks, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie wizyty w Urzędzie.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Kontakt: Marek Maluchnik

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
tel. (23) 69-33-066
e-mail: sekretarz(at)nasielsk.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. przedstawianie Burmistrzowi Nasielska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań,
 5. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie,
 6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego.

 

Dla wsparcia Koordynatora w realizacji zadań powołano Zespół do spraw dostępności, w którym – obok Koordynatora – znajdują się:

 1. Krzysztof Miller (Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru) – Członek Zespołu,
 2. Igor Nicewicz (inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych) – Członek Zespołu,
 3. Radosław Romanowski (informatyk Urzędu) – Członek Zespołu.

[Liczba odsłon: 8262]

przewiń do góry